21 maja 2024

Inwestycje społeczne Zdrowie+

Zdrowie obywateli jest wartością samą w sobie, a także warunkiem koniecznym dla zapewnienia dobrobytu socjalnego i gospodarczego wspólnoty. Efektywna organizacja i racjonalne wydatki przynoszą realne oszczędności.

21 listopada w Hotelu Marriott w Warszawie odbędzie się Forum naukowo-eksperckie „Inwestycje społeczne Zdrowie+. Efektywna organizacja, racjonalne wydatki, realne oszczędności”, organizowana przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie. Patronat medialny nad tym wydarzeniem objęła „Gazeta Lekarska”.

Stan zdrowia obywateli ma bowiem fundamentalny wpływ na wyniki gospodarcze narodów i wspólnoty poprzez zabezpieczenie produktywności, efektywności pracy, kapitału ludzkiego i budżetów publicznych. Inwestowanie w zdrowie jest niezaprzeczalnie stymulatorem wzrostu gospodarczego.

Polska u progu zmiany

Polski system ochrony zdrowia stoi na progu zmiany z systemu fee for service do systemu value-based healthcare. Na tej drodze niezbędne jest zburzenie stereotypu, że pieniądze przeznaczane na ochronę zdrowia nie przynoszą wymiernych korzyści zdrowotnych, społecznych, ekonomicznych i politycznych.

Wzorem innych rozwiniętych systemów ochrony zdrowia należy wypracować, ponad podziałami społecznymi i politycznymi, długoterminową strategię inwestycji w zdrowie. Efektywna organizacja systemu ochrony zdrowia, racjonalna alokacja zasobów, optymalny model finansowania, kierunki optymalizacji – to tylko niektóre wątki planowanych obrad, składające się na ideę Zdrowie+, nawiązującą do społecznych programów wprowadzanych w Polsce w ostatnich latach.

Polityka zdrowotna jako priorytet

Wśród gości, których organizatorzy spodziewają się na konferencji „Inwestycje społeczne Zdrowie+”, będzie przede wszystkim minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, który przedstawi program reformy systemu polegający na przeniesieniu finansowania służby zdrowia do budżetu państwa. Kolejnym ważnym gościem będzie Andrzej Jacyna, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli instytucji, która obecnie odpowiada w Polsce za przytłaczającą większość finansowania opieki zdrowotnej.

Punkt widzenia, opinie i propozycje przedstawicieli środowisk biznesowych, organizatorzy spodziewają się poznać dzięki Andrzejowi Mądrali, wiceprezydentowi Pracodawców RP. W gronie zaproszonych panelistów mamy wielu wybitnych ekspertów w dziedzinie ochrony zdrowia. W szczególności warto wymienić prof. Cezarego Włodarczyka z Instytutu Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof. Piotra Czaudernę, reprezentującego Narodową Radę Rozwoju powołaną przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Punkt widzenia NRL i nie tylko

Samorząd lekarski reprezentować będą: prof. Romuald Krajewski, wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej, dr Andrzej Sawoni, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie i Julian Wróbel, wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Wśród wykładowców konferencji będą m.in. gość specjalny, prof. Kjeld Møller Pedersen z Danii zajmujący się ekonomią i polityką zdrowia, reprezentujący Center of Health Economics Research, COHERE Syddansk Universitet/University of Southern Denmark i dr Małgorzata Gałązka-Sobotka.

W planie konferencji jest omówienie modelu narodowej/upaństwowionej służby zdrowia, jej definicja, prezentacja na przykładzie stosowanym w Danii. Uczestnicy zapoznają się z nim dzięki prof. Kjeldowi Pedersenowi. Analizie modelu upaństwowionej służby zdrowia w kontekście polskich uwarunkowań poświęcone będzie wystąpienie prof. Romualda Krajewskiego oraz debata z udziałem zaproszonych ekspertów. Do alternatywnej koncepcji oraz strategii zdrowia jako inwestycji społecznej wprowadzi uczestników dr Małgorzata Gałązka-Sobotka. Następnie odbędzie się debata ekspercka. Po niej przyjdzie czas na przedstawienie konkretnych projektów rozwiązań i optymalizacji pod hasłem „Zdrowie+”.

Więcej pieniędzy? Więcej lekarzy?

Czy polski system zdrowia potrzebuje więcej pieniędzy? Więcej lekarzy? Oczywiście, ale to nie wystarczy. System potrzebuje przede wszystkim efektywności w wydatkowaniu środków finansowych i lepszego gospodarowania zasobami ludzkimi. Bez gruntownego przemyślenia i reorganizacji ekonomii służby zdrowia zwiększone nakłady nie dadzą pożądanych rezultatów.

Strategia Narodowej Służby Zdrowia przedstawiona 26 lipca 2016 roku przez ministra zdrowia zakłada zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia do 6 proc. PKB do 2025 roku. „Wieloletni Plan Finansowy Państwa” przyjęty przez Radę Ministrów 25 kwietnia br. przy zapowiedzi wzrostu nakładów zapowiada „zmianę modelu organizacji finansowania”, likwidację NFZ i przeniesienie finansowania do budżetu państwa. Takie działania muszą być połączone z projektami pro-efektywnościowymi w myśl koncepcji inwestycji zdrowotnych dających wymierne efekty społeczne i ekonomiczne.

Inwestycje społeczne

Inwestycje społeczne – to pojęcie w ostatnich czasach zrobiło dużą karierę. Krótko ujmując, oznacza ono projekty, w których wydatki na określone cele i sfery społeczne, są traktowane jako projekty z założoną stopą zwrotu, rozliczaną w szerokim i wieloaspektowym ujęciu. Typowym przykładem szerokiej analizy efektywności inwestycji w zdrowie jest badanie wpływu spadku poziomu absentyzmu dzięki nakładom np. na medycynę pracy, na wzrost wydajności pracy, wskaźniki gospodarcze, a nawet na PKB.

„Zdrowe oszczędności”

Opublikowany niedawno pod tym tytułem raport organizacji Pracodawcy RP przedstawia listę rozwiązań i działań, które można wprowadzić od zaraz, a które pozwoliłyby na stosunkowo szybkie zwiększenie efektywności systemu, a także odciążenie lekarzy i pielęgniarek. Większość z proponowanych w raporcie koncepcji to rozwiązania sprawdzone i wykorzystywane z sukcesem w innych krajach. Należą do nich m. in. regulacja cen świadczeń medycznych, zarządzanie wiedzą i informacją, współpłacenie przez pacjentów, zarządzanie dostarczaniem świadczeń, mechanizmy dzielenia ryzyka.

Rozwój gospodarczy, wzrost zamożności

Na efektywnych rozwiązaniach korzysta zawsze sam pacjent, korzystający np. z szybkiego powrotu do aktywnego życia społecznego. Jak podkreśla w swoich wystąpieniach prof. Mirosław J. Wysocki, krajowy konsultant ds. zdrowia publicznego, warto apelować do decydentów, aby zaprzestali traktować zdrowia jako wyłącznie kosztu dla budżetu i pamiętali, że zdrowie obywateli jest czynnikiem bardzo istnienie wpływającym na rozwój gospodarczy i zamożność kraju.

Konferencja będzie mieć charakter interaktywny. Uczestnicy w trakcie obrad będą mogli wyrażać swoje opinie i oceny na temat wystąpień w formie głosowania elektronicznego. Podsumowaniem konferencji będzie przyjęcie założeń projektu „Inwestycje społeczne Zdrowie+”.