19 czerwca 2024

Karta diagnostyki leczenia onkologicznego

Wiemy już, jak ma wyglądać karta diagnostyki i leczenia onkologicznego. Ministerstwo Zdrowia opracowało wzór takiego dokumentu i przekazało go do konsultacji społecznych. Opinie i uwagi w tej sprawie można zgłaszać do 7 listopada.

Foto: Lidia Sulikowska

Karta jest jednym z elementów tzw. pakietu onkologicznego, wprowadzającego zmiany, które mają uprzywilejować pacjentów onkologicznych (zobacz więcej). Ma uprawniać do szybkiej diagnostyki i wizyt u specjalistów bez skierowania i bez limitów, z zachowaniem wyznaczonych terminów.

Dla kogo?

W tym dokumencie mają być zapisywane wszystkie informacje o przebiegu leczenia. Mają ją otrzymywać osoby z podejrzeniem nowotworu (od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej) lub chorzy z potwierdzonym nowotworem złośliwym (od lekarzy specjalistów udzielających świadczeń w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub w szpitalu).

Jak będzie wyglądała?

Przedstawiony do konsultacji wzór karty zawiera trzy części – pierwszą, dotyczącą diagnostyki wstępnej (wypełnia ją lekarz wydający kartę), drugą, odnoszącą się do diagnostyki pogłębionej (uzupełnia ją lekarz specjalista), oraz trzecią, oceniającą dotychczas wykonane badania i plan leczenia pacjenta.

Co w części informacyjnej?

W części pierwszej, tzw. informacyjnej, trzeba uzupełnić dane identyfikacyjne pacjenta (m.in. imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, numer PESEL, kontakt), a także dane lekarza, który ją wydał, oraz informacje o świadczeniodawcy, u którego ją wydano, jak również datę jej sporządzenia.

Lekarz będzie musiał wypełnić rubryki dotyczące informacji o objawach, z jakimi pacjent zgłosił się do niego, wykonanych badaniach diagnostycznych, na jakie został skierowany w celu zweryfikowania podejrzenia nowotworu, oraz zaobserwowanych w ich wyniku nieprawidłowościach. Ponadto ta część karty ma zawierać informacje o dalszym postępowaniu, tj. skierowaniu pacjenta na dalszą diagnostykę lub do szpitala na zabieg.

Co dla specjalisty?

Dalsza część karty, tzw. część właściwa, jest przewidziana dla specjalisty udzielającego pacjentowi świadczeń z zakresu diagnostyki pogłębionej i zawiera informacje analogiczne do części opisującej diagnostykę wstępną. Ponadto lekarz specjalista jest zobowiązany wpisać w tej części karty rozpoznanie wg klasyfikacji TNM, FIGO lub Ann Arbor służące do określania stopnia zaawansowania klinicznego nowotworu.

Ostatnia część zawiera dwa typy informacji – ocenę dotychczas wykonanej diagnostyki (przez konsylium), a także plan leczenia pacjenta.

Źródło: RCL, MZ


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesujesz się prawem medycznym, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej” (zobacz więcej). Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.