19 czerwca 2024

LEK, LDEK, PES: prezes NRL pisze do ministra

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz ponownie wystąpił do ministra zdrowia Mariana Zembali w sprawie udostępniania zadań testowych z Lekarskiego Egzaminu Końcowego, Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego oraz Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.

Foto: freeimages.com

Szanowny Panie Ministrze,

Pismem z dnia 17 lipca 2015 r. zwróciłem się do Pana Ministra o pochylenie się nad postulatem ujawnienia treści pytań egzaminacyjnych obowiązujących na Lekarskim Egzaminie Końcowym, Lekarsko-Dentystycznym Egzaminie Końcowym oraz Państwowym Egzaminie Specjalizacyjnym.

W piśmie tym wskazałem, że samorząd lekarski wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego domagając się stwierdzenia niezgodności z Konstytucją tych przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, które nie pozwalają na ujawnienie treści pytań egzaminacyjnych.

Do pisma dołączyłem również stanowisko Prokuratora Generalnego, będącego uczestnikiem postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, który w piśmie procesowym z dnia 7 lipca 2015 r. podzielił w całości pogląd Naczelnej Rady Lekarskiej, że zaskarżone przepisy ograniczające dostęp do pytań egzaminacyjnych naruszają Konstytucję.

Liczyłem, że powyższe argumenty poddane zostaną wnikliwej analizie i skłonią urzędników Ministerstwa Zdrowia do rozważenia możliwości zmiany stanowiska w tym zakresie.

Tymczasem w odpowiedzi, jaką otrzymałem od Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia, nie ma choćby słowa odniesienia do treści stanowiska Prokuratora Generalnego z lipca 2015 r.

Zamiast tego, do pisma dołączona została, datowana na 15 stycznia 2014 r., kopia pisma Podsekretarza Stanu Ministerstwa Zdrowia skierowanego w tej sprawie do prof. Ireny Lipowicz Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dotychczasowe stanowisko Ministerstwa Zdrowia w przedmiotowej sprawie jest znane środowisku lekarskiemu, właśnie dlatego prosiłem o ponowną analizę problemu z uwzględnieniem nowych okoliczności takich jak zaskarżenie przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty do Trybunału Konstytucyjnego oraz treść stanowiska Prokuratora Generalnego w zakresie tych przepisów.

Mam nieodparte wrażenie, że Pani Dyrektor przygotowując odpowiedź na moje wystąpienie nie dokonała analizy stanowiska Prokuratora Generalnego i nie rozważała nawet możliwości zmiany przepisów – o co apelowałem.

Wobec powyższego pragnę zwrócić się do Pana Ministra o osobiste zainteresowanie się tą sprawą i głęboką analizę sygnalizowanego problemu.

Z wyrazami szacunku

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
Maciej Hamankiewicz


Więcej na temat edukacji piszemy tutaj.