12 lipca 2024

Lekarze a podatek liniowy

Lekarze i lekarze dentyści, którzy otrzymali decyzję odmowną w sprawie opodatkowania w formie karty podatkowej, nie mają możliwość wyboru formy rozliczenia się w postaci podatku liniowego, o którym mowa w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku od dochodu osób fizycznych – informuje NIL, powołując się na odpowiedź uzyskaną z resortu finansów.

Foto: pixabay.com

W lutym prezes NRL prof. Andrzej Matyja zwrócił się do ministra finansów z prośbą o wyjaśnienie, jaką formę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych mogą przyjąć lekarze i lekarze dentyści, który na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne  złożą wniosek o opodatkowanie dochodów ze swojej działalności w formie karty podatkowej, a naczelnik urzędu skarbowego wyda decyzję odmowną. W szczególności prezes NRL prosił o zajęcie jednoznacznego stanowiska, czy lekarze ci będą mogli rozliczyć się na zasadzie podatku liniowego.

Jak informuje NIL na swojej stronie internetowej, w odpowiedzi podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Jana Sarnowskiego, wskazano, że decyzja o uwzględnieniu wniosku podatnika w przedmiocie zgody na rozliczenie w formie karty podatkowej nie jest decyzją uznaniową naczelnika urzędu skarbowego, co oznacza, że podatnik ma prawo do opodatkowania kartą podatkową, jeśli spełnia ustawowe warunki do opodatkowania w tej formie. Ministerstwo Finansów wskazało, że jeśli naczelnik urzędu skarbowego stwierdzi brak przesłanek do zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej, wydaje decyzję odmowną. Wówczas podatnik jest obowiązany płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że pod pojęciem „podatek dochodowy na zasadach ogólnych” należy rozumieć podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany przy zastosowaniu podstawy obliczenia podatku, o której mowa w art. 26 ustawy PIT (tj. ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) i skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ustawy PIT. Nie ma zatem – zdaniem Ministerstwa Finansów – opodatkowania według jednolitej 19 proc. skali podatkowej, o której mowa w art. 30c ustawy PIT.