21 czerwca 2024

Lekarze podpisali Deklarację Praską (zdjęcia)

W dniu 12 czerwca 2015 roku w Pradze z inicjatywy Czeskiej Izby Lekarskiej odbyła się wspólna konferencja prezesów krajowych izb i stowarzyszeń lekarskich. Polskę reprezentował prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz.

wwIVNbFDzUWO48xN-iXFDMj_fYemPkffWGDJd1DXTcU,Bb_S18PLP_TfYPb-b7TATGQMs7pNSjhQEGJxZEK24_Y,uXdGjaIaeML_2XU16gcDVTtu0gKjli5XelSW1lmSosk Z3Au1E7VYpbCLzKA4BfF7NVqO7uWPXD2GTUt2aTX8rE,u6Fmk9856wgN93toILcmVUmMh_ABiRRiugg8MTbbwww,XOYxxOS3fNTByXU8mkzQr44nl2RgAMoSaeZXvg9CeOg

Przedmiotem konferencji było omówienie współpracy pomiędzy krajowymi organizacjami lekarskimi, a także działań podejmowanych przez te organizacje we współpracy z międzynarodowymi organizacjami medycznymi.

Efektem spotkania było przyjęcie Deklaracji Praskiej, na mocy której przedstawiciele krajowych organizacji i stowarzyszeń lekarskich zobowiązali się do umacniania wspólnych wysiłków, udzielania sobie wzajemnie pomocy i wspierania interesów organizacji i stowarzyszeń lekarskich.

QpKEWmux8fFycuGXazSVX7A5-fogOUiA6FbaTafDXYI,2XQNVddqw6vbtFR4-JeSUTH_ZA5ctBMRopXV74jYLYE HTKfFEroKOLls3e77MDqOy32qT5xWmsFZXpkquW3ZY8,mTWq4wAsGBNJIZsXPP25bvaH4WaCNwHa2GubaYliCi8

2c-6_Ttfc0vM5YdSmQbcfgoRO-UH5PDoPxvorLCh2Yo,pu2T5D_fqOGKxTbQGe6iko_6TtlJ3xWzonRb8pDVbbU EsI_pGJOnruWGgjEExXStT7Nb-ffO0AZ1YWWZPxPpr4,T7rIBNXA2OJ-G9h_n7_oeB-mhrWkc9yNHXSVxWEcuyc

Na podstawie postanowień Deklaracji Praskiej krajowe organizacje i stowarzyszenia lekarskie zobowiązały się m. in. do:

  • wspierania demokracji i poszanowania dla podstawowych praw człowieka i swobód obywatelskich;
  • wspierania i ułatwiania rozwoju na polu nauk medycznych;
  • likwidowania wszelkich nierówności i przejawów niesprawiedliwości dotyczących opieki zdrowotnej i dostępu do leczenia, w szczególności w krajach, w których ma miejsce kryzys społeczny i ekonomiczny;
  • podkreślania wagi przestrzegania zasad etycznych w medycynie; wspierania podstawowego prawa do autonomii zawodowej w podejmowaniu decyzji medycznych, gwarantującego wysoką jakość opieki medycznej świadczonej wobec pacjentów;
  • poprawy warunków pracy i warunków ekonomicznych dla lekarzy; monitorowania na poziomie narodowym oraz europejskim projektów aktów prawnych, które mogą mieć wpływ na zdrowie oraz opiekę zdrowotną.

6DodBIc2yN0L9CMuFki4sInnPLfpntfrMAwSeVRMcPU,lxP2qXgZJL7Q74KypY4Sae54An0mX0tFozMNDxHCD_8 8wI-6Dz7zttBBhcSE8W6IPa6CqXYG7kYE9vp-lGxbYY,DKafMmGzPEEnYwE6ltAm2Gdehrz2SEDLjwPOPSKt0ls

duNic1f6E9voIs4c6E5I5KHWfvcA9xEpKmQrMBZDkXw,0f-gYjnPdqtb41qtM_CPwZu3DZZAVMpdyO5pabMxL2I frVllZTSKPRl6FMwVYsfKaR0gzwUUr3AH64O09sJpJo,F2sKv6q0FLZT6WHGlMwOsEBYokm1I6WSRAAwDiAbuzM


Deklaracja Praska (tłumaczenie)

Podpisując niniejszą deklarację my, przewodniczący krajowych izb i stowarzyszeń lekarskich, zebrani w Pradze w dniu 12 czerwca 2015 roku, wyrażamy naszą wolę umacniania wspólnych wysiłków, udzielania wzajemnej pomocy i wspierania interesów wszystkich członków organizacji i stowarzyszeń, które reprezentujemy.

1gHx8Fa2_xApytfnWFqDx5xaTiLPfJBzvTPzBE3UnFU,WUGyOblxNfwGrSFhp9kvDAkNaHMvbc8CR2bgPgqDevo 2XBBmwWTO1l_9ulRDQL_lda1FkiXXImpbbRLIEJjfo4

Lr0tt2B_T09OASNgJ41sJeSEdboWibkib6Kez0-3S-k,LSDXc5rvJ7__r7rdoJw_PNoZq5bmLyNML08YHvj7Qyk UV3x2nJHpxlFwki96z7r3EulxYxqXHYsULlq-6NPP8w,mjMu6dmH1mXIRUbJ2f7qSS3u7XgwyjqY8t06-Od8RSA

Nasze wspólne cele, zarówno w całej Europie jak i w poszczególnych jej państwach, obejmują:

1) Wspieranie demokracji i poszanowania dla podstawowych praw człowieka i swobód obywatelskich;

2) Wspieranie i ułatwianie rozwoju na polu nauk medycznych;

3) Likwidowanie wszelkich nierówności i przejawów niesprawiedliwości dotyczących opieki zdrowotnej i dostępu do leczenia, w szczególności w krajach, w których ma miejsce kryzys społeczny i ekonomiczny,

4) Podkreślanie wagi przestrzegania zasad etycznych w medycynie;

5)  Wspieranie podstawowego prawa do autonomii zawodowej w podejmowaniu decyzji medycznych, gwarantującego wysoką jakość opieki medycznej świadczonej wobec pacjentów;

6) Poprawę warunków pracy i warunków ekonomicznych dla lekarzy;

7) Monitorowanie na poziomie narodowym oraz europejskim projektów aktów prawnych, które mogą mieć wpływ na zdrowie oraz opiekę zdrowotną.

Niektóre z naszych organizacji i stowarzyszeń łączą lekarzy na zasadach dobrowolnego członkostwa. Inne są samorządami lekarskimi, ustanowionymi na mocy przepisów prawa, a ich uprawnienia obejmują zarówno stanowienie o dopuszczeniu do wykonywania zawodu lekarza, jak i podejmowanie działań dyscyplinarnych wobec swoich członków.

0-AornkgzOWgBcr-PdukMq-K3Vwlni0r1PG2om5saeM,_xjpnEsYZPQnm74Pfu7tzV-wBqc2MeBlnEcN7ISiIOg 0BDAi9pKe4plrckxsLmcd8_vVryMjHyd5-QD-h_lBdE,mwTFPkBrFYWNCZ-SNxNnBGZS_ozVuvVaDIgtt4dxsi8

xUqkAyCoKVrnnUYmu6f_QKid8RVbmi2eR6MUwUB-4fI,hXxzey8txkyG7dVclDUXT_4x1yLsc0b3LehwWlZG_xE ylg6RCq4j3WFAzxxmD4kcPWbTQt7jTDbtBCS2zKrqm8

W związku z tym, organizacje te mogą różnić się, jeśli chodzi o ich wpływ na przyszłość medycyny oraz zawód lekarza. Niezależnie od tego, uznajemy wszystkie organizacje i stowarzyszenia lekarskie jako równorzędne, bez względu na ich status formalny.

Współpraca pomiędzy lekarzami i ich organizacjami jest niezbędna dla przyszłego rozwoju medycyny, opieki zdrowotnej oraz bezpieczeństwa pacjentów w Europie. Mając to na względzie, wysoko cenimy działania podejmowane przez międzynarodowe organizacje lekarskie działające w Europie, do których należą nasze krajowe organizacje i stowarzyszenia.

Jednocześnie zaś w imieniu naszych członków apelujemy do międzynarodowych organizacji lekarskich o lepszy podział prac oraz o podjęcie działań zachęcających do bardziej efektywnej współpracy. Opowiadamy się za reorganizacją oraz koncentracją europejskich organizacji lekarskich, które przyczynią się do lepszej, i mniej kosztownej, reprezentacji lekarzy na szczeblu europejskim.

zT4ykgSas937ZEzUo756qW-BdzcBQ60sDWTyWiSVZpA,oST77F8bm8wD8Vbz6Lsq0z2OWxRQD1IwltIg1XPoF10 1Ypn0cidj4qgXpZRzghcqqqIlb6G7nOqcve2s6BGXZ0,pkjo6L-YqbbK2YFpFYFBSXjW6CnuCLize_jcp_xWuQY

qBT87adVnwekVS3AR0fnj7hTb-rt3USF4QgG8vJWTHg,z5fZxij2C8HIlyngdpS1at60iXueE298b4Gj7-Gxrt0 UhC2L2fuBnBgfBhDKvpdrf7kJ-vWE8d537CIFjlepGI,XTwnkhqPL0LXSG7p9-J4Mpdxr1wPVSNm2PPyjUrPIr8

Będziemy wspierać bezpośrednią współpracę oraz wzajemną wymianę informacji, by maksymalnie zwiększać efektywność dostępnych zasobów finansowych i ludzkich. Dla osiągnięcia tych celów europejskie organizacje lekarskie powinny korzystać z możliwości wspólnej pracy w Brukseli.

W każdym przypadku zagrożenia autonomii jednej lub wielu naszych organizacji członkowskich deklarujemy zapewnienie pomocy i wsparcia naszym kolegom. Będziemy także przestrzegać zasady wzajemnej solidarności we wszystkich przypadkach, gdy zagrożona jest samorządność zawodowa lekarzy.

Praga, 12 czerwca 2015 r.

Albania – Dr Fatmir Brahimaj, Prezes Albańskiej Izby Lekarskiej

Austria – Dr Harald Mayer, Wiceprezes Austriackiej Izby Lekarskiej

Bulgaria – Dr Galinka Pavlova, Wiceprezes Bułgarskiego Stowarzyszenia Lekarskiego

Croatia – Dr Hrvoje Šobat, PhD., Przewodniczący Komisji Współpracy Międzynarodowej Chorwackiej Izby Lekarskiej

Czech Republic – Dr Milan Kubek, Prezes Czeskiej Izby Lekarskiej

Estonia – Dr Lembi Aug, Prezes Estońskiej Izby Lekarskiej

Finland – Dr Tuula Rajaniemi, Prezes Norweskiego Stowarzyszenia Lekarskiego

France – Dr Patrick Bouet, Przewodniczący Francuskiej Rady Lekarskiej

Germany – Prof. Dr Frank Ulrich Montgomery, Prezes Niemieckiej Izby Lekarskiej

Greece – Dr Michail Vlastarakos, Prezes Panhelleńskiego Stowarzyszenia Lekarskiego

Hungary – Dr István Éger, Prezes Węgierskiej Izby Lekarskiej

Izrael – Dr Efraim Zohav, Wiceprezes Izraelskiego Stowarzyszenia Lekarskiego

Italy – Dr Roberta Chersevani, Przewodniczący Włoskiej Izby Lekarskiej

Netherland – Prof. Dr Rutger Jan van der Gaag, Prezes Duńskiego Stowarzyszenia Lekarskiego

Poland – Dr Maciej Hamankiewicz, Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej

Portugal – Prof. Dr José Manuel Silva, Prezes Portugalskiego Stowarzyszenia Lekarskiego

Romania – Dr Călin Bumbuluţ, Wiceprezes Rumuńskiej Izby Lekarskiej

Slovak Republic – Dr Marian Kollár, Prezes Słowackiej Izby Lekarskiej

Slovenia – Brane Dobnikar, Sekretarz Słoweńskiej Izby Lekarskiej

Spain – Dr Juan José Rodríguez Sendín, Prezes Naczelnej Rady Hiszpańskiej Izby Lekarskiej

Turkey – Dr Bayazit Ilhan, Prezes Tureckiego Stowarzyszenia Lekarskiego

Wersja angielska / English version