17 lipca 2024

List prezesa dotyczący składki członkowskiej

W związku z podjęciem przez Naczelną Radę Lekarską uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej od początku przyszłego roku, prezes NRL Maciej Hamankiewicz wystosował list do lekarzy i lekarzy dentystów. Prezentujemy go w całości.

5 września 2014 roku, posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,
Lekarze i Lekarze Dentyści,

Naczelna Rada Lekarska w dniu 5 września 2014 roku podjęła uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej wprowadzonej od 1 stycznia 2015 roku. Zgodnie z wnioskiem XII Krajowego Zjazdu Lekarzy uproszczono zasady opłacania składki. Projekt uchwały przygotowała Komisja Finansowo-Budżetowa sporządzając ją zgodnie z wnioskiem Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich oraz projektem przedstawionym przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie. Obydwa te materiały oprócz uproszczenia zasad opłacania składek zawierały propozycję podwyższenia składki z 40 zł do 60 zł.

Po przeprowadzeniu dyskusji przez Naczelną Radę Lekarską uchwała została przegłosowana 31 głosami za, 11 przeciw i 8 wstrzymującymi się od głosu.

Od stycznia przyszłego roku ze składki automatycznie zwolnieni zostaną lekarze, którzy ukończyli 75 rok życia oraz wszyscy lekarze, którzy nie osiągają przychodu. Uproszczono zasadę dokumentowania uprawnienia do zwolnienia wprowadzając możliwość stosownego oświadczenia. Składka wyniesie 60 złotych miesięcznie dla lekarza, lekarza dentysty i 10 zł miesięcznie dla lekarza stażysty.

Wśród argumentów przeważających za wzrostem składki były m.in. oczekiwania lekarzy w obszarze doskonalenia wiedzy i umiejętności i zapotrzebowania na szkolenia organizowane przez samorząd; zapewnienie pomocy prawnej przez izby w większym niż dotychczas wymiarze; kontynuacja wsparcia socjalnego dla ubogich lekarzy; zła sytuacja finansowa, w której znajduje się wielu starszych lekarzy z tzw. starego portfela, którzy mają bardzo niskie świadczenia emerytalne; kontynuacja stypendiów dla sierot po zmarłych lekarzach.

Obecna składka członków naszego samorządu jest jedną z najniższych składek w Unii Europejskiej i mimo inflacji nie była zmieniana od 6 lat. Mam nadzieję, że przez kolejne 6 lat utrzyma się na tym samym poziomie.

Z wyrazami szacunku

Maciej Hamankiewicz
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

Zobacz uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej