21 czerwca 2024

Nowe wzory oświadczeń o prawie do świadczeń

W dniu 10 kwietnia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 438).

Foto: Marta Jakubiak

Rozporządzenie to wprowadza nowe wzory oświadczeń o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej przysługującym pacjentom: w załączniku nr 1 określono wzór oświadczenia składanego przez świadczeniobiorcę, a w załączniku nr 2 – wzór oświadczenia składanego przez przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub faktycznego w przypadku świadczeniobiorców małoletnich oraz innych osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych.

Dla przypomnienia należy wskazać, że zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) złożenie pisemnego oświadczenia o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej jest jednym ze sposobów potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Oświadczenie musi być wypełnione pismem czytelnym, ręcznie, maszynowo lub na komputerze. Do dnia 10 października 2015 r. oświadczenia mogą być składane także według poprzednich wzorów.

Jednakże, gdy oświadczenie składa świadczeniobiorca posiadający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z ubieganiem się o status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub oświadczenie jest składane w imieniu tego świadczeniobiorcy, musi ono zostać złożone według nowego wzoru.

Małgorzata Brzozowska-Kruczek
Radca prawny
Naczelna Izba Lekarska


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesujesz się prawem medycznym, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej” (zobacz więcej). Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.