17 lipca 2024

Nowoczesne leczenie zaburzeń rytmu serca

W Rzeszowie odbyła się doroczna konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2017. W dniach 25-27 maja kardiolodzy z całej Polski wraz z przedstawicielami NFZ i AOTMiT dyskutowali na temat nowoczesnego leczenia zaburzeń rytmu serca.

Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2017

XXVIII edycję dorocznej konferencji Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2017 zainaugurowano sesją z udziałem konsultanta krajowego w dziedzinie kardiologii prof. dr. hab. Jarosława Kaźmierczaka, kierownika Pracowni Elektrofizjologii Klinicznej Kliniki Kardiologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego SPSK Nr 2 w Szczecinie, prof. dr. hab. Grzegorza Opolskiego, kierownika I Katedry i Kliniki Kardiologii w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz polskiego środowiska kardiologów na co dzień zajmujących się problematyką zaburzeń rytmu serca.

Prof. Jarosław Kaźmierczak w swoim wykładzie pt. „Elektrofizjologia i Elektroterapia AD 2016 i 2017 z punktu widzenia nadzoru specjalistycznego” przedstawił dane i tendencje dotyczące wykonywanych w Polsce zabiegów z zakresu elektroterapii. Omówił leczenie zabiegowe w zakresie elektrofizjologii i elektroterapii w odniesieniu do poszczególnych województw, a dane ogólnopolskie porównał z europejskimi. – Na przestrzeni ostatnich lat wyraźnie widać, że liczba wykonywanych zabiegów z zakresu elektroterapii, w tym ablacji arytmii i ablacji migotania przedsionków, systematycznie wzrasta. Ten fakt oznacza wyzwanie dla nas, jako środowiska kardiologów klinicystów, ale także dla decydentów, by umożliwiać polskim pacjentom dostęp do potrzebnych nowoczesnych terapii zaburzeń rytmu serca – powiedział profesor.

Maciej Miłkowski, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. finansowych, w ramach swojej prezentacji pt. „Elektrofizjologia i Elektroterapia AD 2016 i 2017 z punktu widzenia NFZ” omówił problematykę finansowania świadczeń i procedur z zakresu elektroterapii i elektrofizjologii i wprowadzone w ostatnim czasie rozwiązania w tym obszarze. – W ubiegłym roku wprowadziliśmy współczynnik korygujący dla świadczeń kardiologicznych dla szpitali klinicznych i instytutów. Zostały wprowadzone zmiany dotyczące wycen w zakresie implantacji kardiowerterów-defibrylatorów (ICD) i stymulatorów resynchronizujących (CRT). Dodatkowo, wspólnie z konsultantem krajowym i Sekcją Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznegom wprowadziliśmy także zmiany w grupach ablacyjnych. Grupa pacjentów z zaburzeniami rytmu serca wymagających zabiegu ablacji z roku na rok systematycznie rośnie, więc dostosowywanie zmian w wycenach do bieżących potrzeb w tym zakresie jest niezwykle istotne. Trzeba podkreślić, że bardzo pomaga w tym dobra współpraca z ekspertami SRS PTK – mówił wiceszef NFZ.

W wystąpieniu pt. „AOTMiT we wdrażaniu nowoczesnych procedur z zakresu elektrofizjologii i elektroterapii” dr Marta Słomka, przedstawicielka Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, omówiła jej rolę w tworzeniu rekomendacji dotyczących zakwalifikowania danego świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego wraz z określeniem poziomu i sposobu jego finansowania. Tłumaczyła rolę Agencji w zakresie koszyka świadczeń gwarantowanych i, podobnie jak wiceprezes NFZ, podkreśliła istotną rolę współpracy z ekspertami w tym obszarze. – W AOTMiT zajmujemy się dodawaniem poszczególnych procedur do koszyka świadczeń gwarantowanych, ale także usuwaniem z niego poszczególnych procedur tak, by koszyk świadczeń gwarantowanych był jak najbardziej efektywny i nowoczesny. Aby móc możliwie najlepiej dostosowywać procedury z zakresu elektroterapii uwzględnione w koszyku świadczeń gwarantowanych do realnych potrzeb pacjentów, potrzebne są rzetelne dane. Niestety, te pozyskiwane z wielu polskich szpitali wciąż jeszcze nie są idealne. Gorąco zachęcam więc ośrodki do bieżącej współpracy z AOTMiT w tym zakresie. Rzetelna informacja od klinicystów i dobra współpraca z ekspertami jest niezbędna, by tworzyć optymalne rozwiązania dla pacjentów. Dzięki współpracy z Sekcją Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego mamy nadzieję, że od stycznia 2018 r. zaczną obowiązywać nowe taryfy w zakresie elektroterapii – powiedziała dr Słomka.

– Jako Sekcja Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego jesteśmy bardzo zobowiązani za świetną współpracę z przedstawicielami Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. Wierzymy, że wzajemne zrozumienie w zakresie potrzeb i dostępnych możliwych rozwiązań bieżących problemów pozwoli na sukcesywne udostępnianie nowoczesnych technologii i procedur medycznych z zakresu elektrofizjologii i elektroterapii polskim pacjentom. Zdajemy sobie sprawę, że najnowsze rozwiązania medyczne są kosztowne, ale doświadczenie pokazuje, że ich rozważne wdrażanie jak najbardziej jest możliwe korzystne długoterminowo. Mamy zatem nadzieję na dalszą efektywną współpracę z NFZ i AOTMiT w tym zakresie – podsumował dyskusję dr hab. Maciej Sterliński, przewodniczący-elekt Sekcji Rytmu Serca PTK.

Konferencji jak co roku towarzyszyły prezentacje oryginalnych prac młodych badaczy. W tegorocznej edycji wiele prac było poświęconych migotaniu przedsionków – arytmii bardzo powszechnej i jednej z głównych przyczyn udaru mózgu. Zaprezentowane podczas tegorocznej edycji konferencji POLSTIM 2017 prace dotyczyły także anatomii, elektrokardiografii, czynników ryzyka nagłego zatrzymania krążenia, procedur z zakresu elektroterapii i elektrofizjologii oraz ich powikłań. – Jako przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji POLTIM 2017 mogę powiedzieć, że poziom zgłoszonych w tym roku prac naukowych młodych badaczy był naprawdę wysoki. Niezwykle cieszy duża różnorodność tematyczna zgłoszonych prac, dociekliwość młodych kardiologów i poszukiwanie przez nich odpowiedzi na nurtujące nas w codziennej praktyce pytania. Głęboko wierzę, że działalność naukowa tych lekarzy będzie coraz bardziej zauważalna na tle międzynarodowym. O wysokim i niezwykle wyrównanym poziomie prac niech świadczy fakt, że nestorzy naszego środowiska, którzy stanowili jury konkursu prac młodych badaczy, zdecydowali się ostatecznie wyróżnić aż pięć doniesień – powiedział dr hab. Maciej Sterliński.

W ramach konferencji POLSTIM 2017 odbyły się warsztaty elektrofizjologiczne dla pielęgniarek i techników medycznych, którzy na co dzień zajmują się pacjentami przygotowywanymi do zabiegów z zakresu elektroterapii i chorymi, którzy te zabiegi przeszli. Podczas warsztatów dokonano przeglądu urządzeń do stałej elektroterapii serca. Omówiono tryby stymulacji i najważniejsze algorytmy urządzeń, a także metody z zakresu prewencji i terapii infekcji układów do stałej elektroterapii serca. Przedyskutowano problemy i komplikacje w zakresie zabiegów elektroterapii oraz możliwości ich rozwiązywania. Z uwagi na wykonywane w coraz większej liczbie zabiegi implantacji stymulatora bezelektrodowego omówiono procedurę implantacji tego rodzaju urządzeń, przygotowanie do zabiegu pacjenta oraz opiekę pozabiegową.

W drugiej części warsztatów odbył się kurs elektrofizjologii i ablacji dla pielęgniarek i techników medycznych. Omówiono podstawy teoretyczne zabiegów elektrofizjologii, przygotowanie sali i zespołu do tego rodzaju zabiegów. Dwudniowe szkolenie zwieńczyła sesja Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej PTK pt. „Arytmia grozi udarem”. – Warsztaty elektrofizjologiczne dla pielęgniarek i techników medycznych są stałą częścią konferencji Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM. Szczególnie cenimy organizowane co roku kursy za to, że pozwalają podnosić kwalifikację pielęgniarek i techników medycznych, którzy na co dzień pracują z pacjentami z zaburzeniami rytmu serca. To niełatwa praca, a dedykowanego i wyszkolonego w tym obszarze personelu jest bardzo niewiele, dlatego każde tego rodzaju szkolenie jest bardzo znaczące. Zaletą corocznych warsztatów i wykładów odbywających się w ramach konferencji POLSTIM jest możliwość stałego przeglądu i aktualizacji wiedzy dotyczącej zaburzeń rytmu serca. Tak było i w tym roku – mówił dr hab. Oskar Kowalski, przewodniczący Sekcji Rytmu Serca PTK.


Ustawa o sieci szpitali weszła w życie. Więcej na ten temat piszemy tutaj.