23 maja 2024

NRL apeluje do ministrów finansów i zdrowia

Apel Nr 3/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. do Ministra Finansów i Ministra Zdrowia w sprawie zmiany przepisów podatkowych.

Foto: imageworld.pl

Naczelna Rada Lekarska apeluje do Ministra Finansów oraz Ministra Zdrowia o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do zmiany przepisów prawa podatkowego tak, aby koszty ponoszone przez lekarzy i lekarzy dentystów na kształcenie podyplomowe, niezależnie od formy wykonywania zawodu, zmniejszały wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, poprzez zaliczenie ich w pełnej wysokości do kosztów uzyskana przychodów lub poprzez możliwość odliczenia ich od podatku.

Wystąpienie niniejsze stanowi realizację apelu nr 12 Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 14 maja 2016r.

Uzasadnienie:

Samorząd lekarski przypomina, że na lekarzy i lekarzy dentystów nałożono ustawowy obowiązek ustawicznego doskonalenia zawodowego. Wynika on z charakteru zawodu lekarza jako zawodu zaufania publicznego wymagającego ustawicznego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji dla dobra pacjentów czy szerzej dla dobra całego społeczeństwa w służbie którego lekarz działa. Jest to niezbędne, ponieważ udzielane świadczenia zdrowotne muszą być zgodne z aktualnym stanem wiedzy medycznej. Realizacja tego obowiązku wiąże się w sposób oczywisty z koniecznością ponoszenia kosztów.

O tym, jakie są najważniejsze priorytety reformy ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła piszemy tutaj.

Ustawowy obowiązek doskonalenia zawodowego dotyczy wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów bez względu na formę wykonywania działalności zawodowej. Koszty kształcenia muszą ponosić zarówno lekarze będący przedsiębiorcami czyli ci którzy wykonują zawód w formie praktyki zawodowej jak i ci którzy wykonują zawód na podstawie stosunku pracy. Naczelna Rada Lekarska uważa, że wydatki te w obu grupach jednakowo powinny pomniejszać wysokość zobowiązania podatkowego, ponieważ kształcenie ustawiczne to obowiązek powszechny dotyczący wszystkich lekarzy.

O ile w przypadku lekarzy prowadzących działalność gospodarczą przyjęto, że wydatki ponoszone na udział w szkoleniach i sympozjach pozwalających zdobyć wiedzę podnoszącą poziom świadczonych usług mogą stanowić koszt uzyskania przychodów, o tyle w przypadku lekarzy zatrudnionych na podstawie stosunku pracy takiej możliwości obecne przepisy nie przewidują. Naczelna Rada Lekarska podkreśla że ustawodawca nakładając na lekarzy i lekarzy dentystów obowiązek świadczenia pacjentom opieki na najwyższym poziomie wiedzy i umiejętności powinien zapewnić instrumenty prawne pozwalające zobowiązanym zrealizować ten obowiązek.

O tym, jakie są najważniejsze priorytety reformy ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła piszemy tutaj.

Obowiązek ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych został doprecyzowany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. z 2004r, nr 231, poz.2326, z późn. zm.), nie zostały jednak stworzone żadne mechanizmy ułatwiające realizację tego zobowiązania osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Brak jest np. przepisów przyznających prawo do płatnego urlopu szkoleniowego lekarza, ewentualnie mechanizmów pozwalających na finansowanie przez pracodawców kosztów szkoleń zatrudnionych lekarzy.

W tej sytuacji samorząd lekarski postuluje, aby wydatki ponoszone na realizację doskonalenia zawodowego w formach przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, w pełnej kwocie zmniejszały zobowiązanie podatkowe lekarza, niezależnie od formy wykonywania zawodu.

Realizacja postulatu samorządu lekarskiego wymaga zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Przypominamy: od 1 września recepty na bezpłatne leki dla pacjentów 75+ wystawiają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielający świadczeń POZ u danego świadczeniodawcy, pielęgniarki POZ oraz lekarze wypisujący recepty pro auctore i pro familiae. Kliknij tutaj, żeby przeczytać komentarze ekspertów i pobrać pełną listę bezpłatnych leków dla seniorów.