15 czerwca 2024

NRL chce doprecyzowania przepisów konkursowych

Apel NR 7/15/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 10 kwietnia 2015 r. do Ministra Zdrowia o podjęcie prac legislacyjnych w celu doprecyzowania przepisów dotyczących przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.

10.04.2015 r., posiedzenie NRL. Foto: Milena Kruszewska

Naczelna Rada Lekarska, w związku z pojawiającymi się wątpliwościami co do interpretacji przepisów § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. poz. 182), apeluje do Ministra Zdrowia o podjęcie prac legislacyjnych w celu doprecyzowania tych przepisów w sposób przedstawiony w załączniku.

Naczelna Rada Lekarska stwierdza, że komisja konkursowa przeprowadzająca konkurs na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą powinna mieć możliwość powzięcia informacji w przedmiocie karalności kandydata lekarza lub lekarza dentysty za przewinienia zawodowe.

Dotyczy to w szczególności ukarania karą zakazu pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia na skutek wyroku sądu lekarskiego. W ocenie Naczelnej Rady Lekarskiej kandydat będący lekarzem lub lekarzem dentystą już na etapie zgłoszenia do konkursu powinien złożyć oświadczenie, że zakaz taki go nie dotyczy. Brak takiego oświadczenia powinien eliminować kandydata z konkursu.

Ponadto Naczelna Rada Lekarska proponuje nałożenia na kandydata, będącego lekarzem lub lekarzem dentystą, obowiązku złożenia przed komisją konkursową oświadczenia w przedmiocie ukarania przez sąd lekarski karą, która nie uległa zatarciu. Informacja taka pozwoli komisji w pełni ocenić daną kandydaturę.

W związku z wątpliwościami dotyczącymi sposobu składania dokumentów określonemu w § 12 ust. 1 pkt 5 ww. rozporządzenia, Naczelna Rada Lekarska apeluje o uchylenie tego przepisu i doprecyzowanie tej kwestii w osobnym ustępie poprzez wskazanie, że kandydat składa kopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem jego własnoręcznym podpisem. Na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany okazać oryginały tych dokumentów.


[Projekt]

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą

Na podstawie art. 49 ust. 8 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. poz. 182) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 12:

a) ust. 1:

– uchyla się pkt 5,

– po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) oświadczenie, że nie jest objęty zakazem pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia na skutek wyroku sądu lekarskiego, w przypadku, gdy kandydat jest lekarzem lub lekarzem dentystą.”;

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Kandydat składa kopie dokumentów, wymienionych w ust. 1 pkt 2 i 4 poświadczone za zgodność z oryginałem jego własnoręcznym podpisem. Na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany okazać oryginały tych dokumentów.”;

2) w § 13 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Kandydat będący lekarzem lub lekarzem dentystą składa oświadczenie o niekaralności za przewinienie zawodowe bądź o ukaraniu orzeczoną przez sąd lekarski karą, która nie uległa zatarciu.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.