12 czerwca 2024

NRL chce ustalić minimalne wynagrodzenia

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło w dniu 16 października 2015 r. kilka stanowisk dotyczących projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia. W jednym z nich samorząd przypomina o dotychczas niezrealizowanym postulacie określenia poziomu minimalnych wynagrodzeń w poszczególnych zawodach medycznych (lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki itd.). 

Foto: imageworld.pl

Stanowisko Nr 68/15/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 16 października 2015 r. w sprawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, odnosząc się do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z niepokojem odnosi się do nieprawidłowości w toku procesu legislacyjnego, w tym sposobu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu tego rozporządzenia.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej stwierdza, że samorząd lekarski został pozbawiony możliwości zaopiniowania projektu ww. rozporządzenia. Projekt skierowany do konsultacji społecznych wpłynął do biura Naczelnej Izby Lekarskiej w dniu 12 października 2015 r., z terminem zgłaszania uwag do 13 października 2015 r., czyli w czasie w praktyce uniemożliwiającym zgłoszenie uwag.

Pomimo że konsultacje społeczne ww. projektu były fikcją, Minister Zdrowia podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej już 14 października 2015 r., uniemożliwiając jakąkolwiek dyskusję na ten temat.

Takie postępowanie rozczarowuje tym bardziej, że zgodnie z obowiązującym do niedawna przepisem ustawy zawierającym delegację do wydania rozporządzenia w ww. zakresie, treść tego aktu ustalana była wspólnie przez Narodowy Fundusz Zdrowia w toku negocjacji z organami samorządów zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów oraz pielęgniarek i położnych, a także organizacjami reprezentującymi świadczeniodawców.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, nie negując potrzeby wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, negatywnie odnosi się do przyjętego w przedmiotowym rozporządzeniu doraźnego sposobu rozwiązania tak istotnej kwestii.

W ocenie samorządu lekarskiego istnieje potrzeba wprowadzenia do porządku prawnego rozwiązań systemowych trwale poprawiających sytuację finansową pracowników ochrony zdrowia, w tym urealnienie (podniesienie) wyceny procedur medycznych oraz określenie poziomu minimalnych wynagrodzeń w poszczególnych grupach zawodów medycznych.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaznacza jednocześnie, że wielokrotnie powtarzany przez lekarzy i lekarzy dentystów postulat dotyczący ustalenia płacy minimalnej lekarza i lekarza dentysty nie został dotychczas zrealizowany.

Stanowisko Nr 69/15/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 16 października 2015 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania:

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania, przekazanym przy piśmie pana Piotra Warczyńskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 22 września 2015 r., nie zgłasza uwag do przedstawionego projektu rozporządzenia.

Stanowisko Nr 70/15/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 16 października 2015 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów zaliczania produktu leczniczego do poszczególnych kategorii dostępności:

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów zaliczania produktu leczniczego do poszczególnych kategorii dostępności, przesłanym przy piśmie Pana Igora Radziewicz-Winnickiego Podsekretarza Stanu Ministerstwa Zdrowia z dnia 2 października 2015 r., znak: PLO.462.21.2015.PR, nie zgłasza uwag do przedmiotowego projektu.