19 maja 2024

NRL: Najpierw pilotaż, dopiero potem zmiany

Stanowisko Nr 21/16/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Foto: Marta Jakubiak

Naczelna Rada Lekarska po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, przekazanym przy piśmie pana Piotra Gryzy – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 29 listopada 2016r., znak: UZ-PR.0212.3.2016.KM zgłasza następujące uwagi:

1. Naczelna Rada Lekarska popiera wprowadzenie możliwości prowadzenia programów pilotażowych. Samorząd lekarski wielokrotnie wskazywał na potrzebę wdrażania rozwiązań systemowych po uprzednim sprawdzeniu proponowanych zmian w praktyce, aby wyeliminować ewentualne pogorszenie dostępności świadczeń.

2. Na poparcie zasługuje również uproszczenie postępowania w sprawie programów polityki zdrowotnej. W ocenie Naczelnej Rady Lekarskiej w przypadku podobieństwa nowych programów do programów już realizowanych dopuszczalne byłoby skorzystanie z możliwości mniej sformalizowanych procedur.

3. Naczelna Rada Lekarska postuluje skreślenie projektowanego art. 48a ust.4 pkt 4, zaś w art. 48a ust. 4 pkt 5 proponuje wprowadzenie regulacji określającej sprawdzenie zgodności projektu z wydaną rekomendacją Prezesa Agencji Technologii Medycznych i Taryfikacji. Zdaniem Naczelnej Rady Lekarskiej o tym, czy projekt jest zgodny z rekomendacją Prezesa Agencji dotyczącą problemu zdrowotnego nie powinien decydować sam projektodawca. Samo wydanie rekomendacji nie gwarantuje wcale, że program będzie z nią zgodny.

Ponieważ projekty obejmujące chorobę lub problem zdrowotny, dla którego zostały wydane rekomendacje Prezesa nie będą kierowane do Agencji powstaje pytanie, czy w jakikolwiek sposób ich zgodność z rekomendacjami będzie weryfikowana i na jakim etapie. Zasadne wydaje się ustalenie uproszczonych procedur ocen przez Agencję, bez wydawania rekomendacji Prezesa czy Rady Przejrzystości. Dopiero w razie stwierdzenia niezgodności mógłby być uruchamiany pełny mechanizm oceny.

Zobacz konferencję naukową pt. „Marihuana – lek czy zagrożenie?”:


Przypominamy: od 1 września recepty na bezpłatne leki dla pacjentów 75+ wystawiają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielający świadczeń POZ u danego świadczeniodawcy, pielęgniarki POZ oraz lekarze wypisujący recepty pro auctore i pro familiae. Kliknij tutaj, żeby przeczytać komentarze ekspertów i pobrać pełną listę bezpłatnych leków dla seniorów.