20 kwietnia 2024

NRL o nieodpłatnych szkoleniach samorządu

Apel Nr 5/15/VII Naczelnej Rady Lekarskiej  z dnia 13 lutego 2015 r. do Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od świadczeń uzyskiwanych przez lekarzy w związku z uczestniczeniem w nieodpłatnych szkoleniach organizowanych przez organy samorządu zawodowego lekarzy.

Foto: Marta Jakubiak

Naczelna Rada Lekarska, w wykonaniu uchwały nr 12 XII Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia szczegółowej analizy i podjęcia działań mających na celu zmianę przepisów podatkowych, apeluje do Ministra Finansów o wydanie rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od świadczeń uzyskiwanych przez lekarzy w związku z uczestniczeniem w nieodpłatnych szkoleniach organizowanych przez organy samorządu zawodowego lekarzy.

Obowiązujące przepisy podatkowe dotyczące nieodpłatnych świadczeń mogą prowadzić do nieuzasadnionego uznawania przez organy skarbowe, iż po stronie lekarza i lekarza dentysty uczestniczącego w nieodpłatnym szkoleniu organizowanym przez izby lekarskie, występuje przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2012, poz. 749 z późn. zm.) w art. 22 ust. 1 przewiduje, że Minister Finansów może w drodze rozporządzenia, w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem podatników zaniechać w całości lub w części poboru podatków, określając rodzaj podatku, okres, w którym następuje zaniechanie, i grupy podatników, których dotyczy zaniechanie. Za zaniechaniem, na podstawie art. 22 ust. 1 Ordynacji podatkowej, poboru podatku dochodowego od lekarzy biorących udział w nieodpłatnych szkoleniach organizowanych przez samorząd lekarski przemawia zarówno ważny interes podatnika, jak i interes społeczny.

Naczelna Rada Lekarska wskazuje, że za dopuszczalnością zaniechania poboru podatku od lekarzy i lekarzy dentystów przemawia przede wszystkim to, że do ustawicznego doskonalenia zawodowego ustawy zobowiązują lekarzy i lekarzy dentystów w oczywistym interesie ich pacjentów, a także to, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość świadczeń przyznanych przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych korzysta ze zwolnienia podatkowego.

Zarówno pracodawcy zatrudniający lekarzy, jak i samorząd lekarski zobowiązani są – na mocy przepisów prawa – do ułatwiania lekarzom podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Skoro kształcenie finansowane przez pracodawców nie podlega opodatkowaniu, celowe jest, aby także udział w szkoleniu organizowanym przez samorząd zawodowy nie wiązał się dla lekarza z koniecznością zapłaty podatku dochodowego. Przypomina się ponadto, że samorząd lekarski wielokrotnie występował, aby koszty doskonalenia zawodowego uznać za koszty uzyskania przychodów.

Należy również zaznaczyć, że Minister Finansów w drodze rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2014, poz. 553) zarządził do 31 grudnia 2014 r. zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od świadczeń uzyskiwanych przez podatników w związku z uczestniczeniem w nieodpłatnych szkoleniach organizowanych przez organy samorządu zawodowego lekarzy ograniczając je do szkoleń z zakresu opieki paliatywnej lub hospicyjnej, istnieje wobec tego możliwość poszerzenia zakresu zaniechania poboru o inne nieodpłatne szkolenia.

Naczelna Rada Lekarska wskazuje, że wspieranie przez państwa członkowskie kształcenia zawodowego w zawodzie lekarza i lekarza dentysty wynika z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniającej dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie IMI”).