21 czerwca 2024

NRL zaskarży pakiet onkologiczny do Trybunału

Dzisiaj Naczelna Rada Lekarska jednogłośnie podjęła decyzję o przygotowaniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w celu sprawdzenia zgodności zapisów pakietu z Konstytucją RP. Stanowisko w tej sprawie zostało podjęte w nawiązaniu do wstępnej analizy zgodności pakietu onkologicznego z konstytucją opracowanej przez Kancelarię Prawną Domański, Zakrzewski, Palinka.

13 lutego 2015 r., posiedzenie NRL. Foto: Mariusz Tomczak

Prace nad treścią skargi rozpoczną się jeszcze w tym miesiącu, a skarga ma być zgłoszona do Trybunału Konstytucyjnego najprawdopodobniej w kwietniu br. Póki co, na dzisiejszym posiedzeniu NRL, podjęto stanowisko w tej sprawie, którego treść prezentujemy poniżej.

Stanowisko nr 1/15/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie: wstępnej oceny niezgodności z Konstytucją pakietu onkologicznego

Naczelna Rada Lekarska ponownie wyraża sprzeciw wobec sposobu uchwalenia przepisów wchodzących w skład tzw. pakietu onkologicznego. Wprowadzono je bez uwzględnienia opinii samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, innych organizacji reprezentujących uczestników systemu ochrony zdrowia oraz wielu ekspertów.

Wdrażanie pakietu onkologicznego odbywa się pospiesznie i chaotycznie. Samorząd lekarski od początku krytykował niektóre przewidziane w nim rozwiązania, a żadna z merytorycznych uwag zgłoszonych przez Naczelną Radę Lekarską w ramach konsultacji społecznych i prac parlamentarnych nie została przyjęta.

Przygotowana przez Kancelarię Domański Zakrzewski Palinka wstępna analiza zgodności przepisów pakietu onkologicznego z Konstytucją potwierdza, że wiele jego postanowień może naruszać Konstytucję. Wśród rozwiązań prawnych, które budzą poważne wątpliwości konstytucyjne są między innymi:

  • pogorszenie sytuacji pacjentów nieonkologicznych, szczególnie tych, którzy cierpią na równie poważne choroby wymagające równie niezwłocznej pomocy diagnostyczno-leczniczej,
  • pogorszenie sytuacji pacjentów onkologicznych nieobjętych pakietem onkologicznym,
  • zróżnicowanie sytuacji pacjentów korzystających z opieki lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i lekarza ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
  • wprowadzenie indywidualnego wskaźnika rozpoznawania nowotworów poprzez zbyt daleko idące konsekwencje dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w razie nieosiągnięcia tego współczynnika,
  • bezzasadne różnicowanie lekarzy podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w zakresie uprawnienia do wystawiania kart diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Naczelna Rada Lekarska protestuje przeciwko rozwiązaniom, które wprowadza pakiet onkologiczny, nakładającym na lekarzy zadanie segregacji pacjentów, których choroba wymagałaby równie szybkiej diagnostyki oraz leczenia i przypomina o nieobjęciu pakietem onkologicznym świadczeń z zakresu opieki paliatywnej.

Rada stoi na stanowisku, że mając na uwadze powagę zgłoszonych zarzutów niezgodności z Konstytucją, słuszny interes pacjentów oraz wyraźny interes lekarzy w prawidłowym ukształtowaniu tak ważnej regulacji prawnej, jaką przewidziano w pakiecie onkologicznym, która w sposób bezpośredni wpływa na zasady wykonywania zawodu lekarza, celowe jest prowadzenie dalszej, pogłębionej analizy prawnej celem przygotowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.

Sekretarz
Konstanty Radziwiłł

Prezes
Maciej Hamankiewicz