27 maja 2024

O podwyższenie wynagrodzenia lekarzy stażystów

Apel Nr 8/16/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 9 grudnia 2016 r. do Ministra Zdrowia w sprawie wynagrodzeń lekarzy stażystów Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje do Ministra Zdrowia o podjęcie niezwłocznych działań legislacyjnych zmierzających do podwyższenia wynagrodzenia lekarzy stażystów.

Foto: pixabay.com

Wysokość wynagrodzenia lekarza i lekarza dentysty odbywającego staż podyplomowy reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2014 r. poz. 474). Zgodnie z § 6 ust. 5 tego rozporządzenia lekarz, lekarz dentysta odbywający staż podyplomowy otrzymuje zasadnicze wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2.007 złotych, jest to przy tym kwota brutto, z której potrącane są należności publicznoprawne tj. składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy.

Prezydium przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1456) od dnia 1 stycznia 2017 r. minimalne wynagrodzenie za pracę osoby zatrudnionej będzie wynosiło 2000 złotych. Porównanie kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego po poziomie ogólnokrajowym z wynagrodzeniem lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy wskazuje na pilną potrzebę znacznego podwyższenia wynagrodzenia lekarzy stażystów.

Samorząd lekarski nie godzi się na to, aby wynagrodzenie osób odbywających staż podyplomowy, którzy ukończyli wyższe studia medyczne i wykonują bardzo odpowiedzialny zawód było zrównane z minimalnym wynagrodzeniem za pracę.

Zwraca się również uwagę, że na podstawie oczekującej na podpis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, lekarze stażyści w najbliższym czasie uzyskają nowe kompetencje, w tym prawo do wystawiania recept, a tym samym zwiększy się ich poziom odpowiedzialności, co dodatkowo przemawia za koniecznością podwyższenia ich wynagrodzeń.

Samorząd lekarski wielokrotnie zgłaszał postulat wprowadzenia regulacji określającej minimalne wynagrodzenia lekarzy i lekarzy dentystów. XIII Krajowy Zjazd Lekarzy w 2016 roku określił, że wynagrodzenie zasadnicze lekarza i lekarza dentysty odbywającego staż podyplomowy powinno być ustalone na poziomie co najmniej jednej średniej krajowej. Obecna wysokość wynagrodzenia lekarzy stażystów zrównana z wynagrodzeniem minimalnym wydaje się rażąco nieadekwatna do rodzaju wykonywanej przez lekarzy stażystów pracy i kwalifikacji wymaganych przy jej wykonywaniu, a wręcz narusza godność młodych lekarzy.

Zobacz konferencję naukową pt. „Marihuana – lek czy zagrożenie?”:


Przypominamy: od 1 września recepty na bezpłatne leki dla pacjentów 75+ wystawiają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielający świadczeń POZ u danego świadczeniodawcy, pielęgniarki POZ oraz lekarze wypisujący recepty pro auctore i pro familiae. Kliknij tutaj, żeby przeczytać komentarze ekspertów i pobrać pełną listę bezpłatnych leków dla seniorów.