20 maja 2024

Obowiązek informacyjny wobec ZUS o zawartych umowach o dzieło

Od 1 stycznia br. obowiązuje zmiana przepisów, obligująca do zgłaszania w ZUS informacji o zawartej umowie o dzieło, nawet jeżeli osoba ją wykonująca nie będzie podlegała z tego tytułu żadnym ubezpieczeniom.

Foto: pixabay.com

Obowiązek ten wprowadziła nowelizacja specustawy koronawirusowej, która zmieniła m.in. przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 36 ust. 17 ustawy o sus, „płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło informuje ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy”.

Co ciekawe, obowiązek zgłaszania w ZUS zawartej umowy o dzieło dotyczy zarówno podmiotów posiadających status płatnika składek, czyli opłacających składki np. za pracowników czy zleceniobiorców, jak i osób fizycznych, które nie zatrudniają żadnych osób ani nie prowadzą jakiejkolwiek działalności, z której powinny opłacać składki ubezpieczeniowe za siebie.

Informację o zawarciu takiej umowy trzeba przekazywać na specjalnym formularzu RUD, w którym oprócz danych identyfikacyjnych i adresowych zamawiającego oraz wykonawcy podaje się również informacje o zawartych umowach o dzieło, tj. datę zawarcia, rozpoczęcia i zakończenia wykonywania umowy o dzieło oraz trzeba wskazać, co będzie przedmiotem zawartej umowy.

Na przekazanie do ZUS informacji o zawartej umowie o dzieło płatnik składek czy osoba fizyczna mają 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Nie ma jedynie wymogu przekazywania informacji o umowie o dzieło zawartej z osobą, z którą dany podmiot pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje ona pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. Od przychodu z takich umów pracodawca oblicza składki wraz z rozliczeniem wynagrodzenia pracownika.

Beata Wierzchowska, radca prawny NIL