24 kwietnia 2024

OC a naruszenie praw pacjenta

Świadomość prawna pacjentów z roku na rok jest coraz wyższa. Pozwy składane przeciwko lekarzom dotyczą zarówno błędów medycznych, jak i skarg z tytułu naruszenia praw pacjenta. Te dwa obszary często są ze sobą ściśle związane i mogą stanowić podstawę do wyższych odszkodowań.

Pacjentka z przyczyn estetycznych podjęła leczenie protetyczne w jednym z gabinetów stomatologicznych ubezpieczonych w INTER w zakresie OC. Przedmiotem leczenia było zbudowanie mostów na obu szczękach oraz wyeliminowanie pojawiających się okresowo stanów zapalnych.

W czasie zabiegu doszlifowywania zębów 46-36 uszkodzono ząb 37. W dokumentacji zapisano, że doszło do lekkiej skaryfikacji szkliwa oraz, iż odstąpiono od decyzji o wykorzystaniu zęba jako filaru mostu. Dokonano naprawy zęba 37, a także korekty związanej ze źle dobranym kolorem wypełnienia.

Podczas kolejnej wizyty most miał być zacementowany na stałe. Do zabiegu jednak nie doszło, gdyż placówka zażądała zapłacenia za leczenie zęba 37. Pacjentka odmówiła, argumentując, że wyżej wymienione czynności zostały wykonane w ramach złożonej wcześniej reklamacji. Doszło do głośniej wymiany zdań pomiędzy kobietą, a pracownikami placówki.

Pacjentka złożyła pozew do sądu, domagając się zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, ból i cierpienie, dotychczas poniesione koszty oraz ryzyko konieczności dalszego leczenia. Pacjentka upatrywała błędów medycznych w niepotrzebnym zeszlifowaniu zęba 37 oraz odmowie zacementowania stałego mostu, które spowodowały wydłużenie leczenia i powstanie stanów zapalnych w obrębie nieprawidłowo zamocowanego mostu.

W trakcie procesu pacjentka stwierdziła, że personel medyczny publicznie oskarżył ją o nieuczciwość i niewywiązanie się z finansowych zobowiązań. Zarzucono jej również, że poprzez nieodpowiednią higienę jamy ustnej sama przyczyniła się do pogorszenia stanu swojego zdrowia.

Zdaniem sądu

Kluczowe dla rozstrzygnięcia tej sprawy okazało się wskazanie, jako podstawy żądań, błędu terapeutycznego w leczeniu. Z tytułu zeszlifowania zęba sąd przyznał powódce 5000 zł zadośćuczynienia.

W uzasadnieniu wyroku sąd podkreślił, że okoliczności związane z domniemanym naruszeniem praw pacjentki pozostają nierozstrzygnięte, gdyż zgodnie z zasadą kontradyktoryjności sąd nie może wychodzić poza treść i przedmiot pozwu. Powódka w trakcie postępowania sądowego formalnie nie rozszerzyła powództwa w tym zakresie.

Ubezpieczenie od naruszenia praw pacjenta

Roszczenia wynikające z naruszenia praw pacjenta, co do zasady, nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem OC, o ile nie skutkują uszczerbkiem na zdrowiu pacjenta. W analizowanym wyroku o braku odpowiedzialności placówki medycznej z tytułu naruszenia praw pacjenta zadecydowały wyłącznie względy proceduralne.

INTER pokryło szkodę w ramach podstawowego zakresu ubezpieczenia OC. Jednak, jak widać z uzasadnienia wyroku, sąd dostrzegł realne podstawy do złożenia roszczenia z tytułu naruszenia praw pacjenta. Gdyby strona powodowa podjęła odpowiednie czynności procesowe i rozszerzyła powództwo, sąd rozpatrywałby roszczenia z tytułu naruszenia praw pacjenta.

Ewentualne zasądzenie tego zadośćuczynienia nie zostałoby pokryte z obowiązkowego ubezpieczenia OC. Jedynym zabezpieczeniem interesów lekarza lub placówki byłaby w takiej sytuacji Klauzula nr 9, rozszerzająca zakres ubezpieczenia dobrowolnego OC o roszczenia z tytułu naruszenia praw pacjenta, oferowana przez INTER.

Jacek Bajak
Dyrektor Biura Odszkodowań TU INTER Polska S.A.

Partner ubezpieczeniowy lekarzy
TU INTER Polska S.A.
TU INTER-ŻYCIE Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 172
02-486 Warszawa
www.interpolska.pl

Reklama


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.