13 czerwca 2024

Orzeczenia sądów lekarskich. Kary za przewinienia: nagana

Lekarze, którzy m.in. pełnią obowiązki lub wykonują świadczenia pod wypływem alkoholu albo uderzą pacjenta w twarz, muszą się liczyć z konsekwencjami – pisze sekretarz NRL Grzegorz Wrona.

Foto: Mariusz Tomczak/Gazeta Lekarska

Kolejną po upomnieniu w hierarchii kar orzekanych przez sądy lekarskie jest nagana. W ostatnim roku była ona wymierzana zarówno w stosunku do lekarzy, jak i lekarzy dentystów.

Z jakich powodów?

W przypadku lekarzy chodziło o: posługiwanie się nienależnym tytułem zawodowym, odmowę udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi i prowadzącemu postępowanie rzecznikowi, nienależytą staranność w diagnostyce, publiczne głoszenie treści niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną, nakłanianie do potwierdzenia nieprawdy, pełnienie obowiązków lekarza dyżurnego w stanie nietrzeźwości.

Z kolei lekarzom dentystom kara nagany była wymierzana za: wykonanie zabiegu stomatologicznego bez uprzedniej zgody pacjenta, nienależytą staranność skutkującą powikłaniem ropnym, wykonywanie świadczeń w stanie nietrzeźwości, niepłacenie składek członkowskich, uderzenie pacjenta w twarz.

Wszystkie kary są już prawomocne. Uprawomocniły się z chwilą ogłoszenia przez Naczelny Sąd Lekarski te, które były orzeczone w postępowaniu odwoławczym. Podobnie jest z tymi, które zapadły przed sądem I instancji i zostały skutecznie doręczone. One też się uprawomocniły, gdyż nie złożono w odpowiednim terminie (czyli 14 dni) odwołania do sądu II instancji.

Procedura

Jak wygląda w praktyce wykonywanie prawomocnych orzeczeń sądów lekarskich, jeśli chodzi o karę nagany? Zasadą jest, że orzeczenie wraz z uzasadnieniem przesyłane jest stronom postępowania (również ukaranemu lekarzowi) listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Już na etapie postępowania wyjaśniającego lekarz jest informowany o obowiązku powiadomienia organu prowadzącego postępowanie o ewentualnej zmianie adresu do korespondencji.

Warto też pamiętać, że zgodnie z ustawą o izbach lekarskich, każdy lekarz i lekarz dentysta ma obowiązek powiadomienia macierzystej izby lekarskiej o istotnych danych w razie ich zmiany. Termin powiadomienia to 30 dni (art. 49 ust. 7 ustawy). Niemal wszyscy lekarze odbierają korespondencję samorządową. Zdarzają się jednak wyjątki i wówczas stosowana jest zasada „doręczenia zastępczego”.

Jeśli zatem wysłany list polecony wraca do sądu nieodebrany, sąd sprawdza właściwość pouczenia lekarza o obowiązku aktualizacji adresu w aktach sprawy, aktualność danych w okręgowym rejestrze lekarzy i czy przesyłka zawierająca orzeczenie była dwukrotnie awizowana. Jeśli wszystko to znajdzie potwierdzenie, nic nie stoi na przeszkodzie, by orzeczenie winy i nałożonej kary uznać za prawomocne i rozpocząć jej wykonywanie.

Wykonywanie kary nagany nie różni się od wykonywania kary upomnienia, stąd uwagi przytoczone w artykule w poprzednim numerze „Gazety Lekarskiej” (nr 02/2023) są aktualne. Po otrzymaniu prawomocnego orzeczenia o karze nagany prezes okręgowej rady lekarskiej wydaje stosowne zarządzenie, powiadamia o karze okręgową komisję wyborczą, a odpis orzeczenia umieszcza w aktach osobowych lekarza.

Z kolei prezes Naczelnej Rady Lekarskiej powiadamiany przez przewodniczącego sądu lekarskiego o wszystkich prawomocnych orzeczeniach, także tych dotyczących kary nagany, umieszcza wzmiankę o ukaraniu lekarza/lekarza dentysty w Rejestrze Ukaranych Lekarzy i Lekarzy Dentystów RP, a także określa termin usunięcia tej wzmianki (co do zasady po trzech latach). Do tego czasu podmioty występujące o informację dotyczącą lekarza mogą być poinformowane o ukaraniu. W okresie karalności lekarz nie posiada biernego prawa wyborczego w wyborach samorządowych (co oznacza, że nie może być wybierany).

Grzegorz Wrona, sekretarz Naczelnej Rady Lekarskiej