15 lipca 2024

Pakiet kolejkowy: apel do premier Ewy Kopacz

Komunikat Naczelnej Rady Lekarskiej, Kolegium Lekarzy Rodzinnych, Polskiej Unii Onkologii, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego i Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej w sprawie tzw. pakietu onkologicznego z 7 listopada 2014 roku, zaprezentowany podczas dzisiejszej konferencji prasowej.

 

Foto: Marta Jakubiak

Naczelna Rada Lekarska, Polska Unia Onkologii, Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej oraz Kolegium Lekarzy Rodzinnych stwierdzają, że po otrzymaniu projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia wdrażających zapisy „pakietu kolejkowego” należy podtrzymać wyrażane wielokrotnie obawy co do zasadności i skuteczności proponowanych rozwiązań. Przewidziane w projektach zasady budzą ogromne zaniepokojenie, ponieważ mogą spowodować, że sytuacja pacjentów, zwłaszcza pacjentów onkologicznych oraz pracowników ochrony zdrowia, stanie się jeszcze trudniejsza niż obecnie.

1. Uchwalony pospiesznie i bez uwzględnienia głosu większości środowisk pacjentów i przedstawicieli pracowników ochrony zdrowia pakiet kolejkowy tylko w niewielkiej części dotyczy problemu dostępności do świadczeń gwarantowanych, finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Pominięto w nim także inne niż onkologia dziedziny, w których problem kolejek powszechnie występuje.

2. Wspólną cechą proponowanych rozwiązań jest mnożenie biurokratycznych obowiązków narzucanych lekarzom. Wynikające stąd trudności i ograniczenia będą powodem dalszego wzrostu nieporozumień pomiędzy pacjentami a pracownikami oraz niezadowolenia pacjentów z ochrony zdrowia a personelu z warunków pracy.

3. Zaproponowane rozwiązania w zakresie Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego wprowadzają dodatkowe obowiązki o charakterze sprawozdawczym, zobowiązują do posługiwania się obszerną papierową dokumentacją i narzucają terminy oraz zasady, których spełnienie dla większości lekarzy będzie niemożliwe przy obowiązujących obecnie zasadach finansowania. Szybszy, łatwiejszy dostęp do diagnostyki i leczenia nie jest możliwy bez istotnego zwiększenia nakładów.

4. Polski system ochrony zdrowia może się poszczycić dobrą dostępnością i dobrymi wynikami leczenia, ale w wybranych, odpowiednio finansowanych dziedzinach. W wielu pozostałych, w tym w onkologii, brak dofinansowania ogranicza dostępność pacjentów do leczenia. Zamiast wprowadzania dodatkowych administracyjnych wymagań wobec lekarzy, zabraniania pacjentom posiadania więcej niż jednej karty czy skierowania, czyli działań które mogą wyłącznie poprawić sprawozdawczość, należy zwiększyć finansowanie na każdym etapie leczenia, od lekarzy rodzinnych poprzez diagnostykę i cały proces leczenie aż do opieki po leczeniu.

5. Zaproponowane przez Ministerstwo Zdrowia rozwiązania należy jak najszybciej zmienić, uwzględniając przy tym opinie lekarzy onkologów, lekarzy rodzinnych, samorządu lekarskiego, świadczeniodawców i innych pracowników ochrony zdrowia. Trzeba przy tym skorzystać z wypracowanych rozwiązań, jak na przykład „CancerPlan” oraz uprościć procedury, aby jak najwięcej czasu i środków można było przeznaczyć na udzielanie świadczeń zamiast wypełniania kart i sprawozdań.

Apelujemy do Pani Premier Ewy Kopacz, jako Premiera i lekarza, o jak pilne rozmowy ze środowiskami medycznymi w celu wspólnego opracowania rozwiązań, które miałyby szanse rzeczywiście poprawić sytuację pacjentów oczekujących na leczenie, zwłaszcza pacjentów onkologicznych, dla których czas dostępu do diagnostyki i leczenia jest szczególnie ważny. Środowiska onkologów, lekarzy rodzinnych i całego samorządu lekarskiego włożyły bardzo dużo wysiłku w opracowanie propozycji zmian i wyrażają nadzieję, że wdrażanie pakietu kolejkowego nie będzie polegało na narzucaniu kolejnych niefortunnych rozwiązań, lecz na konstruktywnej współpracy.

Naczelna Rada Lekarska
Kolegium Lekarzy Rodzinnych
Polska Unia Onkologii
Polskie Towarzystwo Onkologiczne
Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej

Zobacz zapis wideo konferencji prasowej