24 czerwca 2024

Pakiet onkologiczny i kolejkowy zaskarżony

Dziś rano prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z konstytucją niektórych przepisów wprowadzających pakiet onkologiczny w zakresie dotyczącym wykonywania zawodu lekarza.

Foto: Marta Jakubiak

Wniosek został złożony po jednogłośnie podjętej decyzji przez Naczelną Radę Lekarską na posiedzeniu w dniu 10 kwietnia br.  (zobacz więcej). Wpływ na to miało m.in. przygotowanie raportu regulacyjnego, oceniającego zgodność pakietów z ustawą zasadniczą. Przygotowali go prawnicy z Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka (zobacz więcej).

To właśnie NRL, również jednogłośnie, zdecydowała o skierowaniu do Rzecznika Praw Obywatelskich wniosku z prośbą o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z konstytucją niektórych przepisów wprowadzających pakiet onkologiczny dotyczących sytuacji pacjentów oraz trybu legislacyjnego, w jakim uchwalono przepisy.

Przypomnijmy, że Rada wystąpiła do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności z Konstytucją RP m.in. fragmentów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie:

  • różnicowania uprawnień lekarzy rodzinnych i lekarzy specjalistów do wydawania karty diagnostyki i leczenia onkologicznego;
  • sytuacji prawnej lekarzy POZ dotyczącej osiągania minimalnego wskaźnika rozpoznawania nowotworów;
  • zakazu lekarzom POZ wydawania kart diagnostyki i leczenia onkologicznego wskutek nieosiągnięcia minimalnego wskaźnika rozpoznawania nowotworów ustalonego przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia;
  • karania finansowego lekarzy POZ za wydanie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego pomimo nieosiągnięcia wymaganego wskaźnika rozpoznawania nowotworów;
  • pozbawienia samorządu lekarskiego możliwości konsultacji zmian prawnych w ramach konstytucyjnej funkcji reprezentowania przez NRL osób wykonujących zawód zaufania publicznego.