12 czerwca 2024

PES w nowej dziedzinie medycyny

Wyjątkowy tryb dopuszczenia lekarza do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w nowej dziedzinie medycyny, nieobjętej dotychczasowym system szkolenia specjalizacyjnego, jest przewidziany, o ile dotyczy uzasadnionego przypadku oraz jeśli wnioskodawca posiada dorobek zawodowy i naukowy równoważny z realizacją programu specjalizacji w danej dziedzinie medycyny.

Foto: Marta Jakubiak

Tak wynika z odpowiedzi udzielonej przez dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia Jolantę Orłowską-Heitzman. Pismo z resortu wpłynęło kilka dni temu do biura Naczelnej Izby Lekarskiej (pobierz).

Jolanta Orłowska-Heitzman wskazuje, że zgłoszona przez prezesa NRL propozycja „automatycznego” uznawania dorobku lekarzom posiadającym specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii oraz odpowiedniej nowej dziedzinie medycyny, a także zwolnienie z obowiązku zdania z wynikiem pozytywnym PES, nie daje gwarancji, że lekarze, którzy w ten sposób uzyskaliby tytuł specjalisty, będą reprezentować odpowiednio wysoki poziom wiedzy i umiejętności.

„Samo posiadanie określonych specjalizacji, niejednokrotnie uzyskanych wiele lat temu, bez jednoczesnego sprawdzenia, jakim dorobkiem zawodowym i naukowym dysponuje dany lekarz, a także bez dokonania weryfikacji ww. wiedzy i umiejętności podczas PES, nie może stanowić podstawy do nadania lekarzowi kolejnego tytułu specjalisty” – zaznacza dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przypomnijmy, że w związku z wprowadzeniem rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 2 stycznia w sprawie specjalizacji pediatrycznych w dziedzinach chorób płucdzieci, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej, gastroenterologii dziecięcej oraz nefrologii dziecięcej, zwrócił się do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza z prośbą o podjęcie prac legislacyjnych nad zmianą przepisów dotyczących specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, aby umożliwić automatyczne uzyskanie ww. specjalizacji lekarzom pediatrom będącym jednocześnie specjalistami w dziedzinie chorób płuc, endokrynologii, diabetologii, gastroenterologii lub nefrologii.

Prezes NRL uzasadniając swoją prośbę poinformował, iż – w ocenie samorządu lekarskiego – lekarz posiadający tytuł specjalisty w dwóch dziedzinach, których program de facto obejmuje umiejętności oraz wiedzę niezbędną w jednej z nowych pediatrycznych dziedzin specjalizacji, powinien mieć możliwość uzyskania tytułu specjalisty w tej nowej dziedzinie, bez konieczności odbywania choćby skróconej specjalizacji oraz składania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.