18 lipca 2024

Pilotaż POZ Plus coraz bliżej

Rozpoczęcie dwuletniego pilotażu przez świadczeniodawców, czyli udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach POZ Plus, zaplanowano na początek tego rok. Wygląda na to, że dni do startu pilotażu są już policzone.

Foto: pixabay.com

Na etapie realizacji pilotażu POZ Plus świadczeniodawcy muszą zapewnić dostęp dla pacjentów objętych programem zarządzania chorobą do konsultacji specjalisty w określonych dziedzinach (diabetologia, endokrynologia, kardiologia, neurologia, pulmonologia, ortopedia) oraz do świadczeń rehabilitacyjnych dla osób objętych programem zarządzania chorobą w zespołach bólowych kręgosłupa i zmian zwyrodnieniowych stawów obwodowych.

9 stycznia, czyli w dniu, w którym Konstantego Radziwiłła zastąpił Łukasz Szumowski, weszło w życie zarządzenie ministra zdrowia w sprawie powołania (podajemy pełną nazwę) Zespołu do spraw wdrożenia projektu „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap II Faza pilotażowa – model POZ+”.

Zespół jest organem pomocniczym szefa resortu, a do jego najważniejszy celów będzie należeć:

  • zatwierdzanie kluczowych zmian w projekcie,
  • zatwierdzanie warunków przystąpienia do konkursu na uczestnika projektu,
  • monitorowanie realizacji przedsięwzięcia.

W jego skład weszli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia i Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki, a także konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej. Decyzje mają zapadać zwykłą większością głosów, a w przypadku równiej liczby głosów zdecyduje głos przewodniczącego.

Osoby wchodzące w skład zespołu są obowiązane do zachowania bezstronności w podejmowaniu decyzji. Na mocy zarządzenia muszą złożyć oświadczenia o braku konfliktu interesów przed rozpoczęciem obrad, na których mogą być podjęte decyzje w sprawach, w których mogą wystąpić wobec nich konflikty interesów.

Zespół ulegnie rozwiązaniu po opracowaniu przez NFZ i przekazaniu do Ministerstwa Zdrowia wniosków końcowych z ewaluacji realizacji projektu w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od zakończenia jego realizacji.

Przypomnijmy, że cel programu pilotażowego POZ Plus stanowi weryfikacja założeń modelu opieki koordynowanej POZ. „Założeniem modelu jest skoncentrowanie działań zespołu profesjonalistów medycznych na rzeczywistych potrzebach zdrowotnych pacjentów objętych opieką lekarza POZ oraz ich realizację w sposób kompleksowy, planowany, ciągły i zintegrowany” – czytamy w opisie pilotażu przygotowanym przez NFZ kilka miesięcy temu.

Istotą opieki koordynowanej wdrażanej w ramach modelu POZ Plus ma być „prowadzenie przez świadczeniodawcę aktywnej opieki nad pacjentem w zdrowiu i chorobie”, a pacjent ma stać się „aktywnym partnerem we wspólnym podejmowaniu decyzji dotyczących postępowania w zdrowiu i chorobie, w oparciu o wypracowany razem z nim indywidualny plan opieki medycznej”.

Co – poza wiedzą i doświadczeniem – zyskają świadczeniodawcy uczestniczący w pilotażu? Placówka otrzyma, tak jak dotychczas, stawkę kapitacyjną, ale dodatkowo również:

  • budżet powierzony na badania profilaktyczne,
  • budżet powierzony zarządzanie chorobą w 11 najpopularniejszych niezakaźnych chorobach przewlekłych,
  • grant na dostosowanie systemów informatycznych,
  • grant na zatrudnienie asystenta procesu leczniczego koordynującego opiekę medyczną w ramach modelu (tzn. pielęgniarkę albo absolwenta kierunku zdrowie publiczne).

* * *

Tego szukają internauci: zmiany w poz, zmiany w opiece zdrowotnej, program pilotażowy poz plus, poz+, opieka koordynowana poz 2018, opieka koordynowana definicja, opieka koordynowana – kierunki rozwoju opieki zdrowotnej, koordynowana opieka zdrowotna w polsce, organizacja opieki koordynowanej, opieka koordynowana ministerstwo zdrowia, opieka koordynowana nfz