23 maja 2024

Plan finansowy NFZ: optymizm dla wybranych

Projekt planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia został sporządzony w oparciu o prognozę przychodów i kosztów na lata 2018-2020 oraz projekty planów finansowych oddziałów wojewódzkich Funduszu na rok 2018 przekazane przez dyrektorów oddziałów.

Wojciech Marquardt
Foto: Marta Jakubiak

Ujęte w projekcie planu finansowego przychody oraz odpowiadające im koszty zostały określone w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne, zgodne z założeniami projektu budżetu państwa na rok 2018.

Przychody

Wartość planowanych na 2018 r. przychodów ogółem NFZ ustalono w wysokości 83,17 mld zł, tj. na poziomie 107,3% planowanej wartości przychodów w 2017 roku. Planowane przychody obejmują:

 • przychody z tytułu składki należnej brutto w roku planowania równej przypisowi składki 79,13 mld zł przekazywanych do Funduszu przez ZUS i KRUS (dynamika przychodów ze składek przekazywanych za pośrednictwem ZUS wynosi 107,2%, co oznacza – w porównaniu do prognozy na rok 2017 – zwiększenie przychodów o 5 367,06 mln zł, a w porównaniu do 2017 r. KRUS przekaże o 10,07 mln zł niższą składkę);
 • przychody ze składek z lat ubiegłych zaplanowano w kwocie 150 mln zł, co łącznie stanowi 0,18% przychodów ogółem Funduszu na rok 2018;
 • odpis na taryfikację świadczeń odpowiada wartościom przyjętym w 2016 r. na lata 2017-2020 i na rok 2018 wynosi 26 148 tys. zł;
 • przychody z dotacji z budżetu państwa 1 424 558 tys. zł;
 • przychody wynikające z przepisów o koordynacji określono na poziomie 121,2% wartości wyznaczonej w planie finansowym NFZ na 2017 r., tj. w wysokości 241 860 tys. zł;
 • przychody z dotacji z budżetu na realizację zadań zespołu ratownictwa medycznego wyznaczono w wysokości 1 890 210 tys. zł;
 • pozostałe przychody i przychodów finansowe na poziomie 373 639 tys. zł.

Koszty

Wartość planowanych na 2018 r. kosztów ogółem NFZ wyznaczono na 2018 r. w wysokości 83,179 mld zł. Ustalona w planie finansowym Funduszu na 2018 r. wartość kosztów ogółem objęła wartość planowanych kosztów:

 • świadczeń opieki zdrowotnej Funduszu 78,582 mld zł (na poziomie 107,4% wartości określonej w planie finansowym NFZ na 2017 r.), w tym w oddziałach wojewódzkich na poziomie 77,509 mld zł;
 • poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS i KRUS – 154 550 tys. zł;
 • z tytułu obowiązkowego odpisu na rezerwę ogólną – 791 372 tys. zł (w wysokości 1% planowanych należnych przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne);
 • realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego – 1 890 210 tys. zł;
 • finansowania bezpłatnych leków dla osób powyżej 75 lat – 643 300 tys. zł;
 • administracyjnych w wysokości 777 214 tys. zł (103,3% wartości określonej w planie finansowym Funduszu na rok 2017);
 • pozostałych w wysokości 256 924 (109,0% określonej w ww. planie).

Planowane na 2018 rok nakłady na świadczenia opieki zdrowotnej Funduszu objęły koszty świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich Funduszu wysokości 77,509 mld zł.

Świadczenia zdrowotne

W Centrali NFZ zaplanowano środki na finansowanie świadczeń zdrowotnych w wysokości 1,073 mld zł. Środki te które zostaną przeznaczone na realizacje zadań:

 • wynikających z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej,
 • zwrotu kosztów za świadczenia opieki zdrowotnej zrealizowane na terenie innych państw UE na podstawie przepisów tzw. dyrektywy transgranicznej;
 • koszty leczenia lub badań diagnostycznych wykonywanych poza granicami kraju, których nie przeprowadza się w kraju oraz koszty transportu do miejsca udzielania świadczeń w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej.

Plan kosztów na 2018 r. obejmuje także:

 • realizację zawartych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej zasad kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej;
 • finansowanie dotychczasowej struktury rodzajowej planowanych kosztów świadczeń zdrowotnych;
 • realizację przepisów ustawy o refundacji leków w zakresie wyznaczenia całkowitego budżetu na refundację;
 • rezerwę na świadczenia opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych.

Podział planowanych na 2018 r. środków przeznaczonych na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej pomiędzy Centralę i poszczególne oddziały wojewódzkie Funduszu został dokonany zgodnie z uregulowaniami rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Podział środków

NFZ planuje wydać na podstawową opiekę zdrowotną (POZ) 10,4 mld zł, zaś na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (AOS) 4,5 mld zł. Na leczenie szpitalne zapisano 39,9 mld, opiekę psychiatryczną 2,8 mld zł, rehabilitację 2,2 mld zł, leczenie stomatologiczne 1,9 mld zł. Plan finansowy NFZ przewiduje znaczący wzrost (o ponad 5,45 mld zł) nakładów na świadczenia zdrowotne. Będzie on najbardziej zauważalny w zakresie lecznictwa szpitalnego (4,86 mld zł).

Zwiększenie środków planowane jest także w: podstawowej opiece zdrowotnej 526 mln zł, opiece długoterminowej 179 mln zł, rehabilitacji 175 mln zł , opiece psychiatrycznej 103 mln zł, leczeniu stomatologicznym 58 mln zł. Mniej aż o 1,267 mld zł NFZ zaplanował na świadczenia realizowane w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, związane z przekierowanie środków do sieci, gdzie w ramach ryczałtu finansowane będą także świadczenia w AOS.

Finanse w województwach

Podział środków między województwa według algorytmu pozostaje ten sam, czyli w uproszczeniu Mazowsze i Śląsk muszą dołożyć pieniędzy innym regionom. Po uruchomieniu sieci szpitali po raz pierwszy ustalone będzie ryczałtowe finansowanie placówek będących w sieci. Wysokość ryczałtu nie będzie liczona według środków, które posiadają oddziały NFZ, ale według tego, jakie były koszty leczenia w 2015 r. wraz z nadwykonaniami.

Nominalnie najwięcej pieniędzy trafi do dwóch województw – mazowieckiego (11,3 mld zł) i śląskiego (9,4 mld zł). Średnio poszczególne oddziały NFZ otrzymają 107,5% nakładów roku 2017. Najwyższą dynamikę wzrostu nakładów na świadczenia zaplanowano dla oddziału mazowieckiego (108,4%), najniższą dla opolskiego (106,2%).

5 lipca br. sejmowa Komisja Zdrowia pozytywnie zaopiniowała projekt planu finansowego NFZ na rok 2018. Posłowie pozytywnie przyjęli wzrost budżetu na kolejny rok, przyznając jednak, że w ich opinii może on opierać się na nadmiernie optymistycznych przesłankach makroekonomicznych

Plan finansowy NFZ na 2018 r., jak każdy z dotychczasowych planów, budzi kontrowersje. Eksperci mają wątpliwości, czy przyniesie realne korzyści pacjentom, pracownicy obawiają się, czy wystarczy środków na oczekiwane podwyżki płac.

Wojciech Marquardt

 

ZAKRESY ŚWIADCZEŃ 2017 (PLAN PO ZMIANIE) 2018 (PLAN PO URUCHOMIENIU REZERWY) 2018-2017 2018/2017
Koszty świadczeń zdrowotnych 72 058 277 77 509 265 5 450 988 107,6%
Podstawowa opieka zdrowotna 9 924 407 10 451 299 526 892 105,3%
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 5 831 498 4 582 181 -1 249 317 78,6%
Leczenie szpitalne 34 871 463 39 989 285 5 117 822 114,7%
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 2 696 224 2 851 473 155 249 105,8%
Rehabilitacja lecznicza 2 263 443 2 448 567 185 124 108,2%
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej 1 385 732 1 569 049 183 317 113,2%
Opieka paliatywna i hospicyjna 642 684 712 298 69 614 110,8%
Leczenie stomatologiczne 1 848 136 1 910 768 62 632 103,4%
Lecznictwo uzdrowiskowe 655 282 683 894 28 612 104,4%
Pomoc doraźna i transport sanitarny 48 665 49 837 1 172 102,4%
Koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu 195 103 205 924 10 821 105,5%
Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie 2 012 648 1 985 749 -26 899 98,7%
Zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne 980 641 1 077 288 96 647 109,9%
Refundacja cen leków 7 896 107 7 970 255 74 148 100,9%
Rezerwa na koszty świadczeń i refundację leków 339 272 608 121 268 849 179,2%
Rezerwa na koszty świadczeń w ramach migracji ubezpieczonych 0 0 0
Koszty świadczeń z lat ubiegłych 388 512 389 106 594 100,2%
Rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej 78 460 24 171 -54 289 30,8%
Razem koszty świadczeń OW 72 058 277 77 509 265 5 450 988 107,6%

 

KOSZTY ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2018/PLAN 2017 WYKONANIE 2015 WYKONANIE 2016
Dolnośląski 5402098 5826647 107,9% 5087593 5306011
Kujawsko-Pomorski 3869969 4143375 107,1% 3638911 3794172
Lubelski 4054902 4343519 107,1% 3813708 3985670
Lubuski 1845246 1978861 107,2% 1749524 1818961
Łódzki 4910201 5287979 107,7% 455037 4784140
Małopolski 6231763 6744465 108,2% 5680671 6062368
Mazowiecki 10495117 11381744 108,4% 9754809 10209269
Opolski 1750845 1862066 106,4% 1668049 1709202
Podkarpacki 3821696 4113563 107,6% 3542970 3728522
Podlaski 2172525 2322229 106,9% 2025202 2137228
Pomorski 4183517 4505427 107,7% 3895116 4086497
Śląski 8793351 9414330 107,1% 8233575 8632866
Świętokrzyski 2404777 2574942 107,1% 2259000 2363033
Warmińsko-Mazurski 2518324 2692333 106,9% 2405314 2491071
Wielkopolski 6468328 6959843 107,6% 6070282 6276959
Zachodniopomorski 3135618 3357942 107,1% 2973386 3065713
OW NFZ 72 058 277 77 509 265 107,6% 67350155 70451690
Centrala 1084410 1073389 99,0% 401046 511143
Razem NFZ 73 142 687 78 582 654 107,4% 67 751 201 70 962 833

* * *

Tego szukają internauci: plan finansowy nfz 2018, projekt planu finansowego nfz na 2018, plan finansowy nfz 2017, budżet nfz 2018, budżet nfz 2017, przychody nfz, koszty nfz