15 czerwca 2024

Prace nad dyrektywą Rady 2013/59/Euratom

W związku pracami rządu nad opracowaniem koncepcji wdrożenia do prawa polskiego dyrektywy Rady 2013/59/Euratom z dnia 5 grudnia 2013 r. ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego, prezes NRL Maciej Hamankiewicz zwrócił się do prezesa Państwowej Agencji Atomistyki Janusza Włodarskiego z prośbą o włączenie w te prace przedstawicieli samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

W ocenie prezesa NRL, udział przedstawicieli samorządu lekarskiego w pracach jest niezbędny, ponieważ przepisy regulujące ww. kwestie w sposób znaczący wpływają na bezpieczeństwo pacjentów oraz warunki pracy wielu lekarzy i lekarzy dentystów.

„Szczególną wagę dla członków naszego samorządu mają regulacje dotyczące stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych, ochrony radiologicznej oraz ochrony zdrowia pracowników, zezwoleń w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz źródeł promieniowania jonizującego” – czytamy w piśmie do prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.

Samorząd lekarski stoi na stanowisku, iż przy opracowaniu koncepcji wdrożenia do prawa polskiego tej dyrektywy nie można pominąć opinii tak licznej i istotnej z punktu widzenia stosowania promieniowania jonizującego w medycynie grupy zawodowej.

27 października Janusz Włodarski poinformował, że powołany przez szefa resortu środowiska zespół do spraw opracowania koncepcji wdrożenia do prawa polskiego dyrektywy 2013/59/Euratom zakończył prace nad koncepcją wdrażania dyrektywy w części dotyczącej stosowanie promieniowania jonizującego w celach medycznych. Ma on obowiązek przedstawić kierownictwu resortu środowiska, raport zawierający koncepcję wdrożenia do prawa polskiego tej dyrektywy oraz istotę projektowanych rozwiązań legislacyjnych do 30 listopada br.

„Zdaję sobie sprawę z wagi jaką dla Państwa samorządu będą miały projektowane rozwiązania dlatego chciałbym zapewnić, że skierujemy do Państwa projekt przepisów mający na celu wdrożenie dyrektyw 2013/59/Euratom na etapie konsultacji społecznych” – podkreślił Janusz Włodarski.