23 maja 2024

Praktykowanie mimo sądowego zakazu

Przewinienie zawodowe polega na naruszeniu zasad etyki lekarskiej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza. Warto zwrócić uwagę na sprawy, w których podstawą odpowiedzialności lekarza było niestosowanie się do wyroków sądów powszechnych.

Foto: pixabay.com

Jak wynika z orzeczeń sądów lekarskich, takie postępowanie może być zakwalifikowane jako naruszenie zasad etyki, w szczególności art. 1 ust. 3 KEL, zgodnie z którym naruszeniem godności zawodu jest każde postępowanie lekarza, które podważa zaufanie do zawodu.

W opisywanej sprawie lekarz w okresie funkcjonowania nałożonego na niego przez sąd karny środka karnego w postaci dwuletniego zakazu wykonywania zawodu pełnił dyżur w szpitalnym oddziale ratunkowym. Fakt ten ustalony został przez sądy lekarskie na podstawie zeznań świadków, wpisów w dokumentacji medycznej oraz wyjaśnień samego obwinionego, który przyznał się do zarzucanego mu czynu.

Sądy lekarskie nie miały wątpliwości, że lekarz popełnił przewinienie zawodowe. Nie miało przy tym znaczenia, czy podczas pełnionego dyżuru doszło do popełnienia błędu medycznego, niezachowania należytej staranności podczas udzielania świadczeń zdrowotnych czy wyrządzenia szkody pacjentowi.

Istotą naruszenia było wykonywanie przez lekarza zawodu mimo sądowego zakazu.

Za dopuszczenie się popełnienia powyższego czynu sądy wymierzyły karę zawieszenia PWZ na rok. Jako podstawę prawną zarzutu wskazano art. 1 ust. 3 KEL. Nie należy jednak zapominać o treści art. 108 ustawy o izbach lekarskich, zgodnie z którym lekarz zawieszony w prawie wykonywania zawodu nie może wykonywać zawodu w żadnej formie.

Przez wykonywanie zawodu, jak wynika z art. 2 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty należy rozumieć udzielanie przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, w szczególności: badanie stanu zdrowia, rozpoznawanie chorób i zapobieganiu im, leczenie i rehabilitację chorych, udzielanie porad lekarskich, a także wydawanie opinii i orzeczeń lekarskich.

W czasie obowiązywania środka karnego w postaci zakazu wykonywania zawodu, lekarz nie może wykonywać zawodu w żadnej z powyższych form, a niestosowanie się do tego może skutkować odpowiedzialnością zawodową.


Komentarz

Samorząd, sprawując pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu lekarza w dbałości o wysoki poziom zaufania każdego pacjenta do lekarza, nie może nie reagować na zachowania jak opisane powyżej.

Warto przyjrzeć się administracyjnym obowiązkom rad lekarskich i ich prezesów, którzy wykonują prawomocne orzeczenia, postanowienia i uchwały w zakresie zawieszenia PWZ. Niedawno wprowadzony art. 7d do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty jest właśnie swoistą reakcją na niestosowanie się przez lekarzy do takich orzeczeń.

Nie może więc budzić zdziwienia także reakcja samorządu na odmowę doręczenia przez lekarza zawieszonego w prawie wykonywania zawodu dokumentu potwierdzającego to prawo. Nie wszyscy przecież pracodawcy na bieżąco dokonują weryfikacji uprawnień lekarzy do wykonywania zawodu, np. internetowo w Centralnym Rejestrze Lekarzy, słusznie będąc przekonanymi, iż w razie wystąpienia ograniczeń w tym zakresie lekarz, wykonujący przecież zawód zaufania publicznego, niezwłocznie ich o tym poinformuje.

Analizując orzeczenia zapadające w Wielkiej Brytanii i w krajach skandynawskich, obserwuję, z jak wielką powagą tamtejsze organy podchodzą do wartości zaufania do naszego zawodu. Ale o tym w kolejnych artykułach.

Grzegorz Wrona, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej


Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty, art. 7d (wyciąg)

1. Dokument „Prawo wykonywania zawodu lekarza” oraz dokument „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” podlegają unieważnieniu:

3) z dniem wydania prawomocnego orzeczenia o zastosowaniu wobec lekarza albo lekarza dentysty środka karnego w postaci zakazu wykonywania zawodu lub wydania prawomocnego orzeczenia przez sąd lekarski o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu lub wydania przez okręgową radę lekarską ostatecznej uchwały o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu albo z dniem nadania tej uchwale w tym zakresie rygorom natychmiastowej wykonalności;

3. Unieważniony dokument jest uszkadzany fizycznie przez pracownika okręgowej izby lekarskiej w sposób uniemożliwiający jego dalsze użytkowanie.