22 czerwca 2024

Prezydium NRL proponuje zmiany w stomatologii

Stanowisko Nr 50/15/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie projektów zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia: zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Foto: freeimages.com

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektami zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia:

1) zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne

2) zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zamieszczonymi na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 6 sierpnia 2015 r.,

co do zasady pozytywnie ocenia projekty ww. zarządzeń Prezesa NFZ jako zgodne z oczekiwaniami środowiska oraz odpowiadające potrzebom społeczeństwa i szeroko rozpropagowywanej kampanii walki z próchnicą wśród dzieci.

Bez wątpienia bardzo korzystną zmianą jest określenie preferencji i dodatkowej punktacji dla oferentów ubiegających się o zawarcie umowy w zakresach: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia osiemnastego roku życia i świadczenia ogólnostomatologiczne, posiadających zawarte z dyrektorem placówki oświatowej porozumienie o współpracy w zakresie obejmowania opieką stomatologiczną populacji uczniów uczęszczających do tej placówki oraz dysponujących gabinetem stomatologicznym na jej terenie.

Aby jednak zobowiązania stron porozumienia były bardziej realne, konieczne jest również wprowadzenie takich zapisów do zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, które gwarantować będą realne sprawowanie tej opieki na uczniami.

Warunkiem skuteczności powyższych działań jest zagwarantowanie dodatkowych punktów i środków finansowych w kontrakcie ze świadczeniodawcą, który posiada zawarte z dyrektorem placówki oświatowej porozumienie o współpracy lub dysponującym gabinetem stomatologicznym na jej terenie.

Bez zwiększenia środków dedykowanych na ten cel, proponowany sposób finansowania procedur dla dzieci i młodzieży spowoduje ograniczenie i tak szczupłej puli świadczeń dla dorosłych poprzez przesunięcie tych samych pieniędzy w inny zakres.

W ocenie Prezydium NRL nie sam fakt zawarcia porozumienia z dyrektorem placówki szkolnej czy dysponowanie gabinetem na jej terenie wpłynie na poprawę jakości stanu uzębienia wśród uczniów, tylko realna możliwość skorzystania ze świadczeń stomatologicznych.

Ponadto Prezydium NRL zgłasza następujące uwagi szczegółowe do przedstawionych projektów zarządzeń:

1. Zapewnienie opieki stomatologicznej dzieci w ramach gabinetów stomatologicznych w szkołach nie może mieć realnego wymiaru przy pozostawieniu wymogów zapewnienia pracy poradni w godzinach popołudniowych. Praca gabinetu usytuowanego w szkole w godzinach popołudniowych jest wymogiem nadmiarowym i nie uwzględnia specyfiki funkcjonowania gabinetu w ramach szkoły. Wobec powyższego należy dokonać zmiany w poz. 1.4 załącznika nr 4 do zmienianego zarządzenia w sprawie określania warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

2. Użyte w projekcie określenie „objęcie opieką stomatologiczną” jest nieprecyzyjne.

3. Projekt nie daje odpowiedzi na pytanie uczniowie objęci opieką stomatologiczną będą korzystać z preferencji w kolejności przyjęć a jeśli tak to w jakim zakresie i na jakiej podstawie prawnej.

4. Zawarcie porozumienia na leczenie dzieci i młodzieży do 18 r. ż. z dyrektorem danej placówki, będzie wiązało się dla stomatologów z obowiązkiem świadczenia doraźnej opieki stomatologicznej nad uczniami. Charakteru usług stomatologicznych świadczonych na rzecz dzieci wskazuje, iż udzielana będzie im przede wszystkim pomoc z zakresu stomatologii zachowawczej. Opieka stomatologiczna nad uczniami danej placówki często obejmuje swym zakresem przypadki nagłe, doraźne, wymagające udzielenia natychmiastowej pomocy dentystycznej.

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta (Dz. U. z 2012 r., poz. 159 ze zm.), zgodę na leczenie pacjenta małoletniego musi wyrazić jego przedstawiciel ustawowy. W tej sytuacji, planowana zmiana nie rozstrzyga kwestii współistnienia obowiązku leczenia niepełnoletnich pacjentów – w tym także doraźnego z koniecznością każdorazowego uzyskania zgody na ich leczenie, wyrażonej przez przedstawiciela ustawowego.

5. Użyte w projektach zarządzeń określenie „placówka oświatowa” jest nieprecyzyjne. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 256, poz. 2572 ze zm.), do której należałoby się odnieść celem interpretacji tego sformułowania, nie zawiera definicji „placówki oświatowej”. Art. 3 ust. 3 w/w ustawy, za placówki uznaje jednostki organizacyjne enumeratywnie wymienione w ustawie (takie jak: placówki oświatowo-wychowawcze czy młodzieżowe ośrodki wychowawcze) inne niż szkoły czy przedszkola.

Tym samym ustawa rozróżnia pojęcia „szkoły” (przez którą rozumie się także przedszkole) i placówki. Zarządzenia powinny precyzyjnie wskazywać podmioty, w ramach których sprawowana byłaby opieka stomatologiczna, i uwzględniać w swej definicji poza szkołami, takie podmioty jak – przedszkola, żłobki i zakłady opiekuńcze.

6. Projekty zarządzeń nie rozstrzygają czy jeden lekarz ma możliwość zawarcia kilku porozumień z różnymi placówkami, i jakie – w takiej sytuacji, byłyby kryteria punktowania tego rodzaju działalności. Analogicznie, projekt nie daje jednoznacznej odpowiedzi, czy dopuszczalne jest zawarcie przez dyrektora placówki oświatowej kilku porozumień z kilkoma świadczeniodawcami.

W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej każda placówka powinna mieć możliwość zawarcia porozumienia z więcej niż jednym świadczeniodawcą, a każdy świadczeniodawca możliwość zawarcia porozumienia z kilkoma placówkami oświatowymi.

7. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wskazuje także, iż zwiększenie liczby świadczeń udzielanych pacjentom do 18 r.ż. nie może skutkować ograniczeniem dostępności świadczeń dla osób dorosłych. Projektowane zmiany wymagają zatem odpowiedniego zwiększenia finansowania świadczeń stomatologicznych.

8. Kryteria oceny gabinetów szkolnych, a szczególnie konieczności pracy w godzinach popołudniowych, posiadania aparatu RTG, podjazdu dla niepełnosprawnych czy windy powinny zostać zmienione w sposób uwzględniający specyfikę miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych.


Jesteś lekarzem dentystą? Studiujesz na kierunku lekarsko-dentystycznym? Interesuje cię stomatologia? Więcej na ten temat piszemy tutaj.