17 czerwca 2024

Problemy na linii pacjent-lekarz-NFZ. Samorząd lekarski apeluje do MZ

Prezydium NRL apeluje do ministra zdrowia o pilną zmianę przepisów, która zniesie obowiązek określania przez lekarzy i lekarzy dentystów poziomu refundacji leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Foto: shutterstock.com

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaapelowało do ministra zdrowia o zwolnienie lekarzy z obowiązku określania poziomu refundacji na wystawianych receptach.

„Samorząd lekarski wielokrotnie zwracał uwagę, że lekarz nie może odpowiadać za konsekwencje wadliwych regulacji i nie może być za nie karany. Rolą lekarza jest leczenie pacjentów, a nie wykonywanie czynności administracyjno-biurokratycznych, polegających m.in. na czasochłonnej weryfikacji poziomu odpłatności na wystawianych receptach” – czytamy w podjętym apelu.

W ocenie Prezydium NRL, odwlekanie decyzji o zwolnieniu lekarzy z określania poziomu refundacji skutkuje nawarstwianiem się problemów na linii pacjent-lekarz-NFZ – świadczy o tym szeroko komentowana w przestrzeni publicznej sprawa związana z karaniem lekarzy, wystawiających refundowane recepty na preparat mlekozastępczy, rekomendowany w przypadku dzieci wykazujących ostre reakcje alergiczne na inne tego typu produkty.

„Skala problemu wyraźnie pokazuje potrzebę podjęcia przez organizatorów systemu ochrony zdrowia szybkich i zdecydowanych działań, celem zniesienia tego obowiązku z lekarzy, poprzez postulowaną już przez środowisko lekarskie automatyzację systemu określania refundacji” – wskazuje samorząd lekarski.

Spotkanie w siedzibie NIL

Kilka dni temu w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej odbyło się spotkanie poświęcone karom finansowym nałożonym na lekarzy przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jego uczestnicy byli zgodni: lekarz – zamiast zastanawiać się nad ustalaniem poziomu refundacji na recepcie – powinien mieć na względzie przede wszystkim dobro pacjenta (więcej na ten temat piszemy TUTAJ).