19 maja 2024

Rozporządzenia do ustawy o sieci szpitali

Znamy projekty trzech rozporządzeń wykonawczych do ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 844), czyli wprowadzającej system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. sieć szpitali).

Premier Beata Szydło i minister zdrowia Konstanty Radziwiłł

Premier Beata Szydło i minister zdrowia Konstanty Radziwiłł
Foto: P. Tracz / KPRM

W Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji pojawiły się:

  • projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej
  • projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na pierwszy okres rozliczeniowy
  • projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania.

Jak możemy dowiedzieć się z pierwszego dokumentu, wśród podmiotów, które zakwalifikowałyby się do systemu zabezpieczenia, ok. 11 % mają stanowić podmioty niepubliczne (odpowiadałoby im ponad 4 % wartości środków wydatkowanych w ramach systemu zabezpieczenia).

„Odsetek podmiotów niepublicznych byłby najwyższy na poziomie onkologicznym – ok. 24% ogólnej liczby podmiotów na tym poziomie, którym odpowiadałoby ok. 15% środków wydatkowanych na tym poziomie zabezpieczenia. Wysoki odsetek podmiotów niepublicznych dotyczyłby również poziomu szpitali I stopnia – ok. 19% ogólnej liczby podmiotów na tym poziomie, którym odpowiadałoby ok. 15% środków wydatkowanych w ramach tego poziomu zabezpieczenia” – czytamy w projekcie rozporządzenia.

Ministerstwo szacuje, że bez zmian pozostaną zakresy świadczeń: opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, opieki długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej oraz podstawowej opieki zdrowotnej z wyłączeniem nocnej i świątecznej opieki lekarskiej.

Natomiast z projektu dotyczącego sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na pierwszy okres rozliczeniowy wynika, że w ramach środków planowanych obecnie przez Narodowy Fundusz Zdrowia na finansowanie świadczeń zdrowotnych w czwartym kwartale br. z zakresu:

  • leczenia szpitalnego: udział wartości świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego, realizowanych w ramach PSZ, w całości kosztów świadczeń z tego zakresu, będzie kształtował się na poziomie ok. 93%;
  • rehabilitacji leczniczej: udział wartości świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej, realizowanych w ramach PSZ, w całości kosztów świadczeń z tego zakresu, będzie kształtował się na poziomie ok. 35%;
  • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej: udział wartości świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowanych w ramach PSZ, w całości kosztów świadczeń z tego zakresu, będzie kształtował się na poziomie ok. 37%.

Termin zgłaszania uwag oraz opinii do wspomnianych projektów upływa 29 maja. W ramach konsultacji publicznych i opiniowania weźmie udział przynajmniej kilkadziesiąt podmiotów.


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.