18 maja 2024

RPWDL zbyt szczegółowy

Stanowisko Nr 19/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru.

Foto: rpwdl.csioz.gov.pl

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru, przekazanym przy piśmie pani Katarzyny Głowali – Podsekretarza Stanu Ministerstwa Zdrowia z dnia 28 lutego 2017r., znak: OZO.552.36.2016/MZ, zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej negatywnie ocenia rozszerzenie zakresu danych gromadzonych w rejestrze nie dostrzegając powodów do gromadzenia tak szczegółowych danych.

W treści załącznika nr 1 do rozporządzenia:

1) wyrazy „Beskidzka Okręgowa Izba Lekarska w Bielsku-Białej” należy zastąpić wyrazami „Beskidzka Izba Lekarska w Bielsku-Białej”;

2) wyrazy „Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska w Toruniu” należy zastąpić wyrazami „Kujawsko-Pomorska Izba Lekarska w Toruniu”.


Sejm uchwalił nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzającą tzw. sieć szpitali. O tym, co zmieni się z punktu widzenia lekarzy i pacjentów, piszemy tutaj.