19 czerwca 2024

Samorząd o projekcie zarządzenia NFZ ws. AOS

Stanowisko Nr 85/15/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Foto: Marta Jakubiak

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, zamieszczonego na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 6 listopada 2015 r., zgłasza następujące zastrzeżenia:

Przedstawiony do zaopiniowania projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniając definicję wstępnej diagnostyki onkologicznej, zawartą w § 2 ust. 1 pkt 16 zarządzenia, zdaje się zmierzać do złagodzenia warunków stawianych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej poprzez uznanie że wystarczające jest istotne uprawdopodobnienie potwierdzenia lub wykluczenia nowotworu złośliwego.

Kwestionując zasadność wielu rozwiązań tzw. pakietu onkologicznego samorząd lekarski zgłaszał zastrzeżenia między innymi do niezasadnego różnicowania uprawnień zawodowych lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i lekarzy działających w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej co do możliwości kierowania pacjentów na szybką ścieżkę diagnozowania i leczenia w sytuacji, kiedy nie stwierdzono nowotworu złośliwego, a jedynie się go podejrzewa.

W związku z powyższym Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej uważa, że konieczne jest przyjęcie w projektowanym zarządzeniu, iż postawienie przez lekarza podejrzenia choroby nowotworowej jest wystarczające do objęcia pacjenta szybką ścieżką terapii.