24 czerwca 2024

Skrining samorządu lekarskiego (październik 2021)

11 września ponad 30 tys. (niektórzy mówią o 40, a nawet 50 tys.!) medyków, personelu niemedycznego i pacjentów przeszło wspólnie ulicami Warszawy w ramach Wielkiego Protestu Pracowników Ochrony Zdrowia.

Protest medyków w Warszawie. Foto Marta Jakubiak/Gazeta Lekarska

To pierwszy w historii protest na tak dużą skalę, w którym udział wzięli przedstawiciele wszystkich zawodów medycznych. Trasa marszu przebiegała obok siedziby Ministerstwa Zdrowia, a następnie wzdłuż Kancelarii Prezydenta. Kolejnym etapem dla manifestujących był Sejm. Protestujący doszli w okolice Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przed którą powstało Białe Miasteczko 2.0.

Na każdym przystanku postulaty protestujących przedstawiali przedstawiciele Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego, w skład którego wchodzą reprezentanci samorządów zawodów medycznych i związków zawodowych zrzeszonych w branży ochrony zdrowia, oraz organizacji wspierających protest – nagrania można obejrzeć na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej. Dostępna jest również obszerna fotorelacja „Gazety Lekarskiej” z tego wydarzenia. Ponadto, codziennie na stronie internetowej „Gazety Lekarskiej” zamieszczane są informacje dot. działalności białego miasteczka. Zachęcam również do obserwowania mediów społecznościowych NIL, gdzie można znaleźć m.in. transmisje na żywo konferencji prasowych protestujących.

Rozmowy trwają

21 września Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy podjął rozmowy z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia w sprawie trwającego protestu medyków i realizacji jego postulatów. Spotkania, które odbywają się dwa razy w tygodniu, początkowo przedstawiciele komitetu oceniali jako wyjście z impasu, jednak wciąż nie padły konkretne propozycje. Według protestujących resort zdrowia gra na zwłokę – podkreśla się, że przekazane m.in. wyliczenia kosztów spełnienia postulatów były niekompletne i zawierały błędy, a materiały przedstawiane podczas spotkań to te same, wielokrotnie omawiane na posiedzeniach Zespołu Trójstronnego. Zdaniem komitetu nie przybliża to do porozumienia.

Zawodówki dla lekarzy

Minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił pod koniec września, że resort, wspólnie z Ministerstwem Edukacji i Nauki, przygotował projekt o kształceniu lekarzy w szkołach zawodowych. Pomysł z oburzeniem przyjęło m.in. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. W swoim stanowisku zwraca uwagę, że zapowiadana zmiana kłóci się z celem procedowanego aktualnie projektu ustawy o jakości, ponieważ obniży ona standardy kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów, które według PNRL powinno bezwzględnie zachować charakter uniwersytecki. Podkreślono również, że proponowane przygotowanie zawodowe lekarzy będzie przede wszystkim szkodliwe dla pacjentów i ich bezpieczeństwa, jak i ewentualnych absolwentów takich uczelni.

Prezes NRL zachęca do szczepień

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego, prezes NRL Andrzej Matyja zwrócił się do uczniów oraz ich rodziców i opiekunów z apelem o zaszczepienie się przeciw COVID-19. Podkreślił, że od szczepień zależy nie tylko zdrowie czy bezpieczeństwo bliskich i przyjaciół, ale i rozwój oraz przyszłość. Apel został również przekazany do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka oraz ministra zdrowia Adama Niedzielskiego z prośbą o rozpowszechnienie i o wspólne zadbanie o zdrowie, bezpieczeństwo i ciągłość edukacji w trybie stacjonarnym młodych Polek i Polaków.

Kropla wydrąży skałę?

Samorząd lekarski wielokrotnie apelował do władz o podjęcie skutecznych działań w sprawie nasilającej się fali hejtu i zachowań naruszających przepisy kodeksu karnego w stosunku do lekarzy i lekarzy dentystów, m.in. promujących i realizujących Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19. Składane przez NRL zawiadomienia do organów ścigania były dotychczas umarzane lub traktowane jako przestępstwa prywatnoskargowe, które nie leżą w kręgu zainteresowania prokuratury. W piśmie z 6 września minister zdrowia przekazał informację z Prokuratury Krajowej, że Prokuratura Regionalna w Warszawie została zobowiązana do przeprowadzenia analizy akt postępowań pod kątem prawidłowości procedowania spraw o zniesławienie lekarzy zaangażowanych w program szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Dodatkowo do prokuratorów regionalnych w całym kraju zostało skierowane pismo z wytycznymi/instrukcjami, w którym wskazano, aby prokuratury czyniły regułą prowadzenie postępowań dotyczących zniesławienia w ww. kategorii spraw z urzędu, nie zaś na wniosek samego pokrzywdzonego. Prezes NRL Andrzej Matyja stwierdził z aprobatą, że „kropla drąży skałę” i oczekuje konkretnych działań ze strony prokuratury, dla której ochrona osób ratujących zdrowie i życie powinna być priorytetem, tym bardziej że osoby te angażują się w realizację programów rządowych mających zapewnić populacyjną odporność przeciw COVID-19. Podkreślił również, że samorząd lekarski nie spocznie w swoich działaniach w zwalczaniu hejtu wobec medyków.

Forum Ekonomiczne 2021

W tegorocznej edycji Forum Ekonomicznego w Karpaczu nie zabrakło wystąpień przedstawicieli Prezydium NRL. Prezes NRL wziął udział w debacie pt. „Odpowiedzialny sektor zdrowotny – czyli jak zapewnić zrównoważenie i elastyczność systemu ochrony zdrowia, dbając o efektywne zarządzanie, najwyższą jakość opieki nad pacjentem oraz zminimalizowanie śladu ekologicznego chorób”, w którym dyskutowano o potrzebie wypracowania długofalowych rozwiązań wzmacniających system ochrony zdrowia, szczególnie istotnych w kontekście bezprecedensowych wyzwań, wynikających z pandemii COVID-19. Jednym z kluczowych wątków był brak kadr medycznych – prof. Matyja zwrócił uwagę na lukę pokoleniową wśród aktywnych zawodowo lekarzy i lekarzy dentystów oraz, że dopiero teraz 30-letnie zaniedbania w tej kwestii są naprawiane.

W sesji „Telemedycyna: perspektywy na przyszłość, między koniecznością a efektywnością” wystąpił wiceprezes NRL Artur Drobniak, przypominając, że telemedycyna to nie tylko porady telefoniczne, a szansa na rozwój m.in. komunikacji i diagnostyki w różnych specjalizacjach. Podczas ostatniego dnia forum odbyła się sesja „Rola kadr medycznych w systemie ochrony zdrowia”, którą moderował prezes NRL. Zaproszeni przedstawiciele zawodów medycznych omówili problemy kadrowe swoich środowisk, ich wpływ na funkcjonowanie całego systemu ochrony zdrowia i kondycję zdrowia publicznego. Rozpoczynając panel, prof. Matyja powiedział jasno, że kadry medyczne to fundament systemu, a sytuacja w ochronie zdrowia pogarsza się właśnie z powodu braku medyków.

Jako panelista, dr Drobniak omówił czynniki pogarszające sytuację w ochronie zdrowia: zwiększającą się migrację lekarzy z publicznego do prywatnego sektora, rosnącą liczbę aktywnych zawodowo lekarzy po 70. r.ż. i starzejące się społeczeństwo. Istotnymi wydarzeniami w trakcie forum były konferencje prasowe przedstawicieli Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego, podczas których komentowano m.in., jak rzeczywiście przebiega dialog Ministerstwa Zdrowia z zawodami medycznymi. Szczegółowe relacje na stronach internetowych Naczelnej Izby Lekarskiej oraz „Gazety Lekarskiej”.

Alicja Szczypczyk, Dział Mediów i Komunikacji NIL