12 czerwca 2024

Skuteczna obrona lekarza przed oskarżeniem

W kwietniu 2015 r. Sąd I instancji uniewinnił jednego z członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku od zarzutu znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej członka rodziny jednej z pacjentek. Zgodnie z decyzją Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku, lekarz był w trakcie postępowania nieodpłatnie reprezentowany przez adw. Damiana Koniecznego z Biura Prawnego OIL w Gdańsku.

Foto: freeimages.com

Oskarżony lekarz był członkiem zespołu ratownictwa medycznego, który został wezwany do nieprzytomnej pacjentki po napadzie padaczkowym.

Z uwagi na bardzo małą powierzchnię pokoju, w którym znajdowała się chora (mniej niż 6 m kw.) i trudności z właściwym udzielaniem świadczeń zdrowotnych, lekarz poprosił matkę pacjentki o opuszczenie pomieszczenia.

Po wielokrotnych, bezskutecznych prośbach lekarza została ona przepchnięta w kierunku przedpokoju. Dodatkowo w trakcie interwencji doszło do utarczki słownej pomiędzy lekarzem a matką pacjentki.

W związku z przebiegiem interwencji matka pacjentki złożyła do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej (OROZ) skargę na lekarza oskarżając go o nieetyczne postępowanie. Zarówno OROZ, jak i Okręgowy Sąd Lekarski w Gdańsku nie znalazły podstaw do zakwestionowania zachowania lekarza.

W tej sytuacji matka pacjentki wystąpiła do Sądu z prywatnym aktem oskarżenia przeciwko lekarzowi, zarzucając mu naruszenie nietykalności cielesnej (art. 217 §1 k.k.), znieważenie (art. 216 §1 k.k.) i żądając zapłaty 50 tys. zł tytułem zadośćuczynienia.

Sąd I instancji uniewinnił lekarza od wszystkich zarzuconych mu czynów wskazując, iż zachowanie lekarza było wynikiem nagannego postępowania matki pacjentki, zaś celem lekarza była jedynie troska o zdrowie chorej.

Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.

adw. Damian Konieczny
Biuro Prawne OIL w Gdańsku

Źródło: www.oilgdansk.pl


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesujesz się prawem medycznym, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej” (zobacz więcej). Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.