21 czerwca 2024

Sprawozdanie z wykonania ustawy o refundacji

Do biura Naczelnej Izby Lekarskiej wpłynęło pismo od wiceministra zdrowia Igora Radziwicza-Winnickiego, w którym odnosi się do zwłoki w przedstawieniu sprawozdania z wykonania ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Foto: imageworld.pl

W odpowiedzi prezes NRL Maciej Hamankiewicz podkreślił, że wyjaśniania ministra nie znajdują potwierdzenia w treści art. 82 ww. ustawy.

„Przepis art. 84 ustawy refundacyjnej stanowi, iż Rada Ministrów po upływie dwóch lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy przedłoży Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej sprawozdanie z wykonania tej ustawy wraz z oceną skutków jej stosowania. Przygotowanie sprawozdania nie zostało więc ograniczone terminem na jego przygotowanie, lecz na jego przedstawienie” – napisał prezes NRL.

W jego ocenie podkreślenia wymaga również, iż cytowany przepis nie określa okresu stosowania ustawy, jaki ma być objęty sprawozdaniem ani nie wskazuje terminu, z którym Rada Ministrów ma rozpocząć przygotowywanie tego sprawozdania. „Przepis mówi wyraźnie o terminie przedłożenia sprawozdania Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej” – zauważył Maciej Hamankiewicz.

„Powyższe sprawia, że Pana wyjaśnienia nie są przekonujące, ale zapowiedź przedłożenia Sejmowi RP sprawozdania w niedługim czasie przyjmuję z nadzieją, że ten ‘niedługi czas’ nie przeciągnie się w kolejny rok zwłoki” – spuentował prezes NRL.

Wymiana korespondencji samorządu lekarskiego z resortem zdrowia w tej sprawie odbywa się nie po raz pierwszy. Ministerstwo od dawna informuje, że pracuje nad oszacowaniem skutków regulacji od momentu wejścia w życie ustawy o refundacji. Przypomnijmy, że 1 stycznia 2015 roku minęły trzy lata od chwili wprowadzenia jej w życie (zobacz więcej).