25 lipca 2024

Telemedycyna w POZ. Co szykuje resort zdrowia?

W połowie września do konsultacji społecznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Foto: pixabay.com

Proponowane zmiany mają na celu uwzględnienie w przepisach usług telemedycznych.

Doprecyzowane ma być udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych poprzez dopuszczenie, obok bezpośredniego kontaktu z pacjentem, także kontakt na odległość, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Przepisy prawa powszechnie obowiązującego, m.in. ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty umożliwiają orzekanie o stanie zdrowia po uprzednim zbadaniu za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Konieczne jest jednak wdrażanie tych regulacji również do aktów wykonawczych prawa powszechnie obowiązującego niższego rzędu, jak rozporządzenia, w szczególności do tzw. „rozporządzeń koszykowych”.

Projektowane rozporządzenie wydawane na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) nowelizuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 2019 r. poz. 736), przez doprecyzowanie kwestii udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych (wskazując, że może to następować przez bezpośredni kontakt ze świadczeniobiorcą lub na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności).

Więcej TUTAJ.