24 czerwca 2024

Treść pieczątki lekarskiej

Czy w treści pieczątki lekarskiej można umieszczać informację, że lekarz jest w trakcie specjalizacji? W ostatnich tygodniach ożyła w samorządzie lekarskim dyskusja dotycząca obowiązującej treści pieczątki lekarskiej.

Foto: pixabay.com

Okazało się bowiem, że lekarze wskazują w swoich pieczątkach różne informacje, np. że są w trakcie specjalizacji. Czy mają do tego prawo? Z czego wynikają nakazy i zakazy?

Jedynym obowiązującym aktem w tej materii jest uchwała Naczelnej Rady Lekarskiej z 2005 r.1 Od strony technicznej nie zawiera ona żadnych ograniczeń dla lekarzy w zakresie kształtowania pieczątki – nie jest zatem ważny kolor tuszu, czy wielkość liter. Jeśli jednak chodzi o merytoryczną stronę tej kwestii – nie może być dowolności!

Uchwała NRL wskazuje bowiem, że pieczątka lekarska musi zawierać następujące dane:

1. imię i nazwisko,

2. tytuł zawodowy, tj. „lekarz” („lek.”) albo „lekarz dentysta” („lek. dent.”),

3. numer prawa wykonywania zawodu,

4. posiadane specjalizacje, zgodnie z brzmieniem określonym w dyplomie lub zaświadczeniu potwierdzającym ich uzyskanie.

Uchwała NRL wskazuje też dane alternatywne, jakie może zawierać pieczątka lekarska, a mianowicie: tytuł i stopień naukowy, umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z brzmieniem określonym w świadectwie potwierdzającym posiadanie tych umiejętności, numer umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającej lekarza do wystawiania recept, numer telefonu oraz adres.

Specjalizacje lekarskie wskazane w treści pieczątki muszą być zatem posiadane, a więc wynikające ze stosownego dokumentu potwierdzającego ich uzyskanie. Co więcej, nie można w treści pieczątki lekarskiej wpisywać specjalizacji niezgodnych z brzmieniem owego dokumentu. Jeżeli zatem lekarz ukończył specjalizację dawno temu i w dyplomie lub zaświadczeniu potwierdzającym jej uzyskanie widnieje nazwa specjalizacji, której w obecnie obowiązujących przepisach próżno szukać, lekarz ma obowiązek posługiwać się nazwą specjalizacji wynikającą z jego dyplomu.

Mimo, iż od podjęcia uchwały dotyczącej treści pieczątki lekarskiej upłynęło ponad 17 lat, jest to akt w pełni obowiązujący, co potwierdziło Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w oficjalnym stanowisku z 2 grudnia 2022 r.2

R.pr. Beata Wierzchowska

Przypisy:

  1. Uchwała Nr 110/05/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 16 września 2005 r. w sprawie treści pieczątki lekarskiej.
  2. Stanowisko Nr 33/22/P-IX Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z 2 grudnia 2022 r.