21 maja 2024

Uprościć wystawianie zaświadczeń lekarskich

Apel Nr 2/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. do Ministra Zdrowia i Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wystawiania przez lekarzy zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby w formie dokumentu elektronicznego.

Foto: pixabay.com

Naczelna Rada Lekarska podzielając stanowisko Nr 2 Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 14 maja 2016 roku w sprawie wystawiania zwolnień lekarskich w formie elektronicznej, po przeanalizowaniu aktualnego stanu prawnego w przedmiotowej sprawie, apeluje do Ministra Zdrowia o podjęcie działań zmierzających do radykalnego uproszczenia systemu wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby w formie dokumentu elektronicznego, w szczególności poprzez ograniczenie roli lekarza przy wystawianiu tych zaświadczeń do działań polegających na określeniu rozpoznania i czasu niezdolności pacjenta do pracy.

Jednocześnie samorząd lekarski wskazuje na konieczność uproszczenia sposobu podpisywania wystawianych zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy, który obecnie opiera się wyłącznie na mechanizmie kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Postuluje się ponadto zwolnienie lekarzy z obowiązku ponoszenia jakichkolwiek kosztów związanych z wprowadzaniem systemu wystawiania zaświadczeń w formie dokumentu elektronicznego, ewentualnie określenie refundacji kosztów związanych z wprowadzaniem tego systemu. Naczelna Rada Lekarska wskazuje, że koszty związane z zakupem i utrzymywaniem systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację systemu wystawiania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy w formie elektronicznej aktualnie ponoszą lekarze, natomiast finalnie powinny być refundowane ze środków publicznych.

Jednocześnie Naczelna Rada Lekarska ponawia apel do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczący określenia zasad odpłatności i ustalenia wynagrodzenia dla lekarzy za wystawianie zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy, bowiem praca związana z prawidłowym wypełnieniem druków zwolnienia lekarskiego, w tym także ocena stanu zdrowia pacjenta pod kątem zdolności do pracy, powinna być pracą odpłatną. Nakładanie przez ustawodawcę na lekarzy obowiązków administracyjnych wykonywanych na zlecenie instytucji publicznych (ZUS) powinno być równoważone prawem do stosownego wynagrodzenia.


Przypominamy: od 1 września recepty na bezpłatne leki dla pacjentów 75+ wystawiają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielający świadczeń POZ u danego świadczeniodawcy, pielęgniarki POZ oraz lekarze wypisujący recepty pro auctore i pro familiae. Kliknij tutaj, żeby przeczytać komentarze ekspertów i pobrać pełną listę bezpłatnych leków dla seniorów.