21 czerwca 2024

Ustawiczne doskonalenie zawodowe w UE

Wchodzi w życie przyjęta w ubiegłym roku nowelizacja Dyrektywy 2005/36/WE dotycząca uznawania kwalifikacji zawodowych (2013/55/WE). Doskonali ona system automatycznego i jednocześnie bezpiecznego uznawania kwalifikacji w tzw. zawodach regulowanych. W ramach tego opisuje ona również kryteria uzyskiwania kwalifikacji, a także potrzebę stałego rozwoju zawodowego (CPD) w tych zawodach.

Foto: Marta Jakubiak

Dyrektywa stwierdza, że CPD przyczynia się do bezpiecznej i skutecznej praktyki zawodowej osób korzystających z automatycznego uznawania kwalifikacji zawodowych, wobec czego ważne jest, aby zachęcić państwa członkowskie UE do dalszego wzmacniania systemów CPD. Kraje te powinny zachęcać do ciągłego doskonalenia zawodowego m.in. lekarzy i lekarzy dentystów. Informację na temat środków podjętych przez państwa w celu wspierania CPD dla tych zawodów należy przekazywać Komisji Europejskiej, a państwa zobowiązane są wymieniać się najlepszymi praktykami w tej dziedzinie.

CPD powinno obejmować postęp w zakresie praktyki, nauki, prawa i etyki oraz motywować specjalistów do udziału w kształceniu odpowiednim do ich zawodu. Państwa członkowskie mają zapewnić, poprzez zachęcanie do CPD, że m.in. lekarze i lekarze dentyści będą w stanie aktualizować swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje w celu utrzymania skutecznej i bezpiecznej praktyki zawodowej oraz być na bieżąco z postępem w swoich dziedzinach zawodowych. Mają one poinformować Komisję o środkach podjętych w tym zakresie przed 18 stycznia 2016 r.

W praktyce oznacza to, że w ciągu najbliższego roku także Polska musi przygotować raport w zakresie m.in. objętym działaniem samorządu lekarskiego, czyli takich spraw jak m.in. akredytacja podmiotów kształcących i wydarzeń edukacyjnych, tematyka CPD, sposób rozliczania i dokumentowania realizacji CPD oraz konsekwencje nierealizowania CPD. Wydaje się, że zanim raport powstanie, warto byłoby jeszcze raz przyjrzeć się systemowi doskonalenia zawodowego w medycynie i stomatologii oraz podjąć w tym zakresie próbę podciągania do najlepszych.

Oprócz bilansu 10 lat obowiązywania Rozporządzenia MZ z 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (zbieranie punktów edukacyjnych), pomocne w tym mogą okazać się wyniki dobiegającego właśnie końca studium, prowadzonego na zlecenie Komisji Europejskiej pod kierownictwem Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich (CPME), mającego opisać stan CPD w krajach UE w zawodach lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej i farmaceuty. Wstępne wyniki studium wykazują daleko idącą różnorodność rozwiązań, a zatem i wzorów do czerpania z doświadczeń innych państw.

Konstanty Radziwiłł
Stały Komitet Lekarzy Europejskich

Artykuł ukazał się w „Gazecie Lekarskiej” nr 10/2014


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesujesz się prawem medycznym, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej” (zobacz więcej). Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.