16 czerwca 2024

Uwagi Prezydium NRL w sprawie projektu zarządzenia Prezesa NFZ

Stanowisko Prezydium NRL z 22 stycznia 2021 r. w sprawie projektu zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.

Foto: pixabay.com

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, zamieszczonym na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia, zgłasza następujące uwagi.

W ocenie Prezydium NRL projektowany § 11 ust. 3 wymaga doprecyzowania. W kontraktach stomatologicznych z NFZ m.in. w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych, świadczenia zdrowotne udzielane są nie tylko dzieciom oraz młodzieży, ale także pacjentom dorosłym (powyżej 18 r.ż.).

W umowach tych nie jest wyodrębniana kwota zobowiązania dla świadczeń udzielanych jedynie dzieciom i młodzieży do 18 r. ż. (co było widoczne w uchylanym § 17a, który powstał w celu sfinansowania świadczeń udzielonych uczniom zgodnie z przepisami ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami).

W przypadku świadczeniodawców, którzy udzielają świadczeń tylko w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia, sytuacja nie budzi zastrzeżeń bowiem kwota zobowiązania zawarta w umowie z NFZ dotyczy tylko świadczeniobiorców do 18 r. ż.

Komplikacje mają miejsce w przypadku kontraktów w zakresie świadczeń, w ramach których świadczeniodawca udziela świadczeń zarówno dzieciom i młodzieży, jak i osobom dorosłym.

Wobec powyższego w przypadku kontraktów z NFZ w zakresie m.in. świadczeń ogólnostomatologicznych nie jest jasne, jaka kwota będzie musiała zostać przekroczona, aby możliwe było wystąpienie z wnioskiem o zwiększenie liczby jednostek rozliczeniowych oraz kwoty zobowiązania w tym zakresie (czy odrębna kwota zobowiązania dla świadczeń udzielonych tylko dzieciom i młodzieży, co wymagałoby tworzenia przez świadczeniodawcę odrębnego rejestru, czy kwota zobowiązania przewidziana dla całego zakresu świadczeń ogólnostomatologicznych, w których udzielane są świadczenia również pacjentom dorosłym).

Ponadto mając na uwadze, że jednym z celów Funduszu Medycznego jest wsparcie działań zmierzających do poprawy zdrowia i jakości życia w Rzeczypospolitej Polskiej przez zapewnienie dodatkowych źródeł finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18. roku życia, Prezydium NRL zwraca uwagę, że jego realizacja nie powinna stwarzać dodatkowych obowiązków dla świadczeniodawców.

Obecne brzmienie projektowanych przepisów może spowodować konieczność nałożenia na świadczeniodawców kolejnych obowiązków administracyjnych polegających na sporządzaniu odrębnych sprawozdań i raportów statystycznych w zakresie świadczeń udzielonych dzieciom i młodzieży do 18 r.ż. Jednocześnie należy zauważyć, że zwiększenie kwoty zobowiązania, a w szczególności liczby jednostek rozliczeniowych, nie powinno rodzić obowiązku zmian w harmonogramie pracy świadczeniodawcy.