21 maja 2024

W sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego

Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z 26 marca 2021 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Foto: pixabay.com

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, przekazanym przy piśmie Pana Macieja Miłkowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 10 marca 2021 r., znak: KNLU.8124.4.2020.BB, zgłasza następujące uwagi do tego projektu.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów był opiniowany przez samorząd lekarski w ramach prekonsultacji. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przekazując uwagi do tego projektu, zawarte w Stanowisku Nr 115/20/P-VIII z dnia 15 października 2020 r., zadeklarowało gotowość dalszej współpracy przy tworzeniu tego rozporządzenia. Przedstawiciel samorządu lekarskiego nie został jednak zaproszony do współpracy, a zgłoszone uwagi w większości nie zostały uwzględnione.

Samorząd lekarski podtrzymuje zatem stanowisko, że projekt rozporządzenia wymaga dopracowania. Poszczególne formy doskonalenia zawodowego powinny być określone na tyle precyzyjnie, aby nie powstawały wątpliwości, czy i którą z form doskonalenia zawodowego wyszczególnioną w rozporządzeniu jest udokumentowana przez lekarza aktywność w ramach samokształcenia lub w zorganizowanych formach kształcenia.

Tylko w ten sposób można zapewnić jednolite stosowanie tych przepisów przez okręgowe izby lekarskie, ograniczenie dowolności w kwalifikowaniu udokumentowanych przez lekarza form jego aktywności w tym zakresie i właściwe ewidencjonowanie przebiegu doskonalenia zawodowego wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów.

Należałoby w szczególności doprecyzować wymogi dotyczące tych form doskonalenia zawodowego, które są podejmowane przez lekarzy poza granicami kraju. Punkty edukacyjne powinny być przyznawane wyłącznie za te zagraniczne kursy medyczne i programy edukacyjne, które zapewniają odpowiednią jakość kształcenia.

W ocenie samorządu lekarskiego organizatorzy zagranicznych kursów medycznych i programów edukacyjnych nie będą zainteresowani występowaniem do Naczelnej Izby Lekarskiej o akceptację organizowanego przez nich kursu medycznego lub programu edukacyjnego, co spowoduje, że lekarze uzupełniający swoją wiedzę w tych formach nie będą mogli uzyskać punktów edukacyjnych. Dlatego też należałoby wskazać inny sposób weryfikowania przez lekarzy oraz okręgowe izby lekarskie tych kursów i programów edukacyjnych dla potrzeb realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego.

Należy też doprecyzować zasady przyznawania punktów za prenumeratę czasopism oraz przynależność do kolegium specjalistów lub towarzystwa naukowego. Niejasne jest bowiem, czy aby uzyskać wskazaną w załączniku do rozporządzenia liczbę punktów za te formy doskonalenia wymagane jest aby prenumerata każdego tytułu czasopisma lub przynależność do kolegium specjalistów lub towarzystwa naukowego trwała przez cały okres rozliczeniowy.

W stanowisku z dnia 15 października 2020 r. wskazywano też, że uczestnicy takich form kształcenia jak kurs, kongres, zjazd, konferencja, sympozjum powinni otrzymywać punkty edukacyjne tylko za te części programu, które miały charakter edukacyjny lub merytoryczny. Natomiast nie powinno się uwzględniać przerw, sesji sponsorowanych i innych wydarzeń towarzyszących, które nie mają takiego charakteru.

Dostrzegając jednak trudności, jakie mogą pojawiać się z godzinowym rozliczaniem programu tego rodzaju wydarzeń, zaproponowano wprowadzenie ograniczenia dotyczącego maksymalnej liczby punktów, które można uzyskać za 1 dzień takiego wydarzenia. Także ta propozycja nie uzyskała akceptacji, mimo że projekt przewiduje już wyjątki od godzinowego rozliczania szkoleń w przypadku wskazanym w § 1 pkt 6 projektu.

Ponadto w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1291), zmieniającej art. 17 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, punkty edukacyjne powinny być przyznawane również za uzyskanie certyfikatu umiejętności zawodowej.

Samorząd lekarski podtrzymuje także stanowisko, że lekarz ma prawo realizować obowiązek doskonalenia zawodowego do ostatniego dnia okresu rozliczeniowego i powinien mieć możliwość przedstawienia okręgowej radzie lekarskiej dokumentów potwierdzających realizację tego obowiązku również po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

Nierozwiązany pozostaje też problem dotyczący sposobu rozliczenia dla potrzeb doskonalenia zawodowego aktywności zawodowej lekarzy będących autorami lub współautorami artykułu opublikowanego, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, w fachowym czasopiśmie medycznym wymienionym w wykazie czasopism ustalanym i ogłaszanym komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.), które 1 października 2018 r. utraciły moc.

Problem ten dotyczy także lekarzy, którzy dokonali prenumeraty czasopism znajdujących się w tych wykazach. Samorząd lekarski podtrzymuje stanowisko o konieczności zapewnienia lekarzom, którzy przed wejściem w życie projektowanego rozporządzenia opublikowali swoje artykuły w tych czasopismach lub dokonali ich prenumeraty możliwości uzyskania punktów edukacyjnych na dotychczasowych zasadach.

Postulujemy także dodanie przepisu stanowiącego o obowiązku wydania lekarzowi, na jego wniosek, certyfikatu potwierdzającego dopełnienie przez niego obowiązku doskonalenia zawodowego, zawierającego informację o liczbie uzyskanych punktów edukacyjnych.

Ponadto z uwagi na trwającą od ponad roku epidemię, która spowodowała także istotne ograniczenia w możliwości korzystania przez lekarzy z niektórych form doskonalenia zawodowego, właściwe jest dodanie przepisu szczególnego uwzględniającego te ograniczenia i określającego sposób dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez lekarzy w okresie rozliczeniowym obejmującym lata 2020-21.