19 czerwca 2024

Wojskowy szpital polowy podmiotem leczniczym?

Podczas 91. posiedzenia Sejmu posłowie przyjęli nowelizację ustawy o działalności leczniczej, na mocy której do katalogu podmiotów leczniczych dodano jednostki wojskowe nie będące jednostkami budżetowymi, realizujące zadania bez potrzeby angażowania Narodowego Funduszu Zdrowia.

91. posiedzenie Sejmu. Foto: Krzysztof Białoskórski

Chodzi o utworzone przez ministra obrony narodowej jednostki polowej służby zdrowia, zatrudniające lekarzy. Nowelizacja dotyczy działalności leczniczej prowadzonej przez nie także poza granicami kraju.

W myśl nowych przepisów, zakres świadczeń zdrowotnych realizowanych przez jednostki polowej służby zdrowia rozszerzono o takie, które są wykonywane np. na poligonach i w szpitalach kontenerowych. Szef resortu obrony narodowej określi w drodze rozporządzenia m.in. wymagania dotyczące pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia działalności leczniczej oraz standardy postępowania medycznego w jednostkach, dla których podmiotem tworzącym jest MON.

Pracownicy medyczni jednostek wojskowych będą wynagradzani tak jak pracownicy jednostek budżetowych.

Nowelizacja przewiduje wyłączenie jednostek wojskowych z przepisów dotyczących realizacji świadczeń zdrowotnych w warunkach uciążliwych dla pacjenta. Ponadto jednostki wojskowe nie będą miały obowiązku zawierania umów ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń od zdarzeń medycznych.

Za nowelizacją ustawy o działalności leczniczej było 435 posłów, jedna osoba wstrzymała się od głosu, nikt nie był przeciw. Zanim nowe przepisy wejdą w życie, ustawa musi trafić do Senatu.


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesujesz się prawem medycznym, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej” (zobacz więcej). Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.