22 kwietnia 2024

Wskazywanie na recepcie numeru REGON

W związku z treścią pisma Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Tadeusza Jędrzejczyka z 24 października br. kierowanego do Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie, które dotyczyło wskazywania na recepcie numeru REGON, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zwrócił się do szefa NFZ z prośbą z pismem następującej treści.

Siedziba Centrali NFZ. Foto: Marta Jakubiak

„Zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich na recepcie na lek refundowany zamieszcza się dane dotyczące osoby uprawnionej, o której mowa w art. 2 pkt 14 lit. b i c ustawy o refundacji, albo świadczeniodawcy, o którym mowa w art. 5 pkt 41 ustawy, u którego wykonuje zawód osoba uprawniona, o której mowa w art. 2 pkt 14 lit. a ustawy o refundacji, określone w § 4. Z powyższego przepisu wynika, że zamieszczone na recepcie na leki refundowane dane określone w § 4 rozporządzenia dotyczą alternatywnie lekarza wystawiającego receptę albo świadczeniodawcy. Analiza przywołanego przepisu nie pozwala na zamieszczanie na recepcie kompilacji określonych w § 4 danych dotyczących zarówno osoby uprawnionej jak i świadczeniodawcy.

Z powyższego wynika wiec, że na recepcie wystawianej przez osobę uprawnioną, o której mowa w art. 2 pkt 14 lit. b i c (a więc recepcie wystawionej na podstawie umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki refundowane) wystawiający zamieszcza dane dotyczące osoby uprawnionej tj. swoje dane, określone w § 4 rozporządzenia, w tym także własny nr REGON.

Zgodnie z treścią § 4 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich na recepcie wśród danych dotyczących osoby uprawnionej do jej wystawienia lub świadczeniodawcy zamieszcza się identyfikator stanowiący dziewięć pierwszych cyfr numeru identyfikacyjnego REGON, właściwego dla miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego, jeżeli dotyczy.

Ponieważ dane wskazane w § 4 są zamieszczane na recepcie tylko w zakresie przewidzianym w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, to nie sposób uznać, że lekarz wystawiając receptę w ramach umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki refundowane realizowanej w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego ma obowiązek wskazywać na recepcie numer REGON tego podmiotu leczniczego. Z treści § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sposób oczywisty wynika, że dane świadczeniodawcy, o którym mowa w art. 5 pkt 41 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zamieszczane powinny być tylko na receptach wystawianych przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego tzn. przez lekarza wystawiającego receptę w ramach uprawnienia do wystawiania recept na leki refundowane nieodłącznie związanego z realizacją umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Dodatkowo należy podkreślić, że numer identyfikacyjny REGON będąc dziewięciocyfrowym numerem podmiotu gospodarki narodowej w Krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej nie może identyfikować miejsca, lecz podmiot. Zgodnie z treścią § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia oznaczenie miejsca udzielania świadczenia identyfikowane jest na recepcie poprzez wyraźne wskazanie adresu miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, numer lokalu, jeżeli nadano). Tym samym nie sposób przyjąć, iż mimo tak precyzyjnego oznaczenia miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego zamiarem Ministra Zdrowia było dodatkowe jego opisanie przy użyciu numeru REGON, który ze swej istoty nie identyfikuje żadnego miejsca w przestrzeni, lecz identyfikuje dany podmiot.

Powyższe argumenty w sposób oczywisty wskazują, że lekarz wykonujący zawód w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, które to miejsce wystawiania recept na leki refundowane wskazał w umowie upoważniającej zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia, powinien na recepcie zamieścić własny numer REGON, który wskazuje na wykonywaną przez niego działalność leczniczą w tym podmiocie leczniczym.

W związku z różnymi interpretacjami, które pojawiły się w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia, których stosowanie skutkuje odmową realizacji w aptekach prawidłowo wystawionych recept zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie powyższej interpretacji do wszystkich oddziałów wojewódzkich Funduszu.”.


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesujesz się prawem medycznym, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej” (zobacz więcej). Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.