21 kwietnia 2024

Wysokość opłaty ustali kierownik podmiotu?

Stanowisko Nr 39/16/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia.

Foto: freeimages.com

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia, przesłanym przy piśmie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2016 r., znak: OZP.0212.6.2016/EW, zgłasza następującą uwagę do przedmiotowego projektu:

przepisowi § 3, dotyczącemu sposobu ustalenia wysokości opłat za udzielenie informacji przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, proponuje się nadać brzmienie analogiczne jak w § 5, który dotyczy sposobu ustalenia wysokości opłaty za informacje udzielane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, tj. np.:

„§ 3. Wysokość opłaty za udzielenie informacji, o której mowa w art. 38 ust. 1 ustawy, ustala kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą, z uwzględnieniem kosztów poniesionych przez ten podmiot niezbędnych do wytworzenia, przetworzenia i udzielenia informacji.”.