17 lipca 2024

Wystawianie recept pro familiae i pro auctore nieograniczone czasowo

9 sierpnia prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia.

Foto: pixabay.com

Dokument wprowadza m.in. możliwość upoważniania asystentów medycznych do wystawiania w imieniu lekarzy recept i skierowań w postaci elektronicznej, wydłuża okres realizacji e-recepty do 365 dni, wprowadza także rozwiązania prawne, które umożliwią przygotowanie rozwiązań informatycznych wspierających wystawianie e-recept, które na podstawie wskazanego przez lekarza rozpoznania będą automatycznie dobierały prawidłowy poziom odpłatności leku.

Co niezwykle istotne, ustawa znosi przewidziane dotychczas ograniczenie możliwości wystawiania recept pro auctore i pro familiae w postaci papierowej do 2025 r. Wobec powyższego możliwość wystawiania recept pro familiae i pro auctore nie będzie ograniczona czasowo. Ponadto nowelizacja rozszerza katalog osób uprawnionych do wystawiania recept w ramach programu „Leki 75+”. Recepty w ramach tego programu w formie elektronicznej mogą wystawiać także lekarze specjaliści i lekarze przy wypisie ze szpitala.

Nowelizacja rozszerza także krąg podmiotów potwierdzających profil zaufany – o NFZ, który może nadać uprawnienia do potwierdzania w swoim imieniu profilu zaufanego lekarzom, pielęgniarkom i położnym POZ, a także osobom zatrudnionym u świadczeniodawcy, który udziela świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu POZ. Dokument wprowadza też recepty transgraniczne w postaci elektronicznej i wiele innych rozwiązań. Na etapie projektowania tej nowelizacji Prezydium NRL zgłosiło szereg uwag, podkreślając przy tym, że w procesie informatyzacji systemu ochrony zdrowia należy szczególną wagę przykładać do zapewniania bezpieczeństwa danych objętych tajemnicą lekarską, zakresu ich udostępniania oraz roli podmiotów wykonujących działalność leczniczą.