19 czerwca 2024

Za czym głosowali delegaci?

19 uchwał, 16 apeli i 3 stanowiska – to część „dorobku”, jaki pozostał po XII Krajowym Zjeździe Lekarzy, który w dniach 20-22 marca obradował w Warszawie. O czym dyskutowano i za czym głosowano? Poniżej przedstawiamy pełną listę dokumentów przyjętych przez delegatów z całego kraju.

Foto: Marta Jakubiak

Uchwały:

 • w sprawie programu obrad XII Krajowego Zjazdu Lekarzy,
 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Naczelnej Rady Lekarskiej za okres 2010-2014,
 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Naczelnej Komisji Rewizyjnej za okres 2010-2014,
 • w sprawie udzielenia absolutorium Naczelnej Radzie Lekarskiej za okres 2010-2014,
 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za okres 2010-2014,
 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Naczelnego Sądu Lekarskiego za okres 2010-2014,
 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Krajowej Komisji Wyborczej za okres 2010-2014,
 • w sprawie programu samorządu lekarskiego na lata 2014-2017,
 • w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania sądów lekarskich,
 • w sprawie ustawy refundacyjnej,
 • w sprawie przeprowadzenia szczegółowej analizy i podjęcie działań mających na celu zmianę przepisów ubezpieczeniowych,
 • w sprawie przeprowadzenia szczegółowej analizy i podjęcie działań mających na celu zmianę przepisów podatkowych,
 • w sprawie zobowiązania Naczelnej Rady Lekarskiej do udzielania wsparcia finansowego lekarzom z Ukrainy,
 • w sprawie odpisu finansowego na rzecz Naczelnej Izby Lekarskiej,
 • w sprawie podjęcia działań zmierzających do zmiany regulacji prawnych i administracyjnych dotyczących nabytych przez lekarzy umiejętności,
 • w sprawie podjęcia działań zmierzających do zachowania instytucji tajemnicy lekarskiej w Polsce,
 • w sprawie ustalenia wynagrodzeń lekarzy,
 • w sprawie oświadczeń o braku konfliktu interesów w procedurze zamówień Naczelnej Izby Lekarskiej,
 • w sprawie możliwości zatrudniania lekarza przez lekarza w praktyce lekarskiej.

Apele:

 • w sprawie wykonywania świadczeń specjalistycznych przez lekarzy i lekarzy dentystów z I stopniem specjalizacji,
 • do Ministra Zdrowia o podjęcia działań na rzecz poprawy warunków kształcenia specjalizacyjnego,
 • do Naczelnej Rady Lekarskiej (przywrócenie stażu podyplomowego),
 • do Ministra Zdrowia w sprawie wsparcia specjalizacji z geriatrii,
 • do Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie opłat za wydawanie opinii w sprawach projektów badań klinicznych oraz eksperymentów medycznych,
 • do Naczelnej Rady Lekarskiej (wystawianie zaświadczeń ZLA),
 • do Ministra Zdrowia o podjęcie działań w zakresie zmiany przepisów dotyczących stanowiska ordynatora,
 • do Naczelnej Rady Lekarskiej i Ministra Zdrowia o zwiększenie liczby rezydentur,
 • do Naczelnej Rady Lekarskiej (elektroniczna dokumentacja medyczna),
 • do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o nowelizację katalogów JGP,
 • do Ministra Zdrowia (anulowanie zarządzenia 74/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 roku),
 • do Ministra Zdrowia w sprawie programów specjalizacji,
 • do Ministra Zdrowia w sprawie obowiązków administracyjnych lekarzy i lekarzy dentystów,
 • do Naczelnej Rady Lekarskiej (składki członkowskie),
 • do Naczelnej Rady Lekarskiej (reguły sprzedaży praktyk lekarskich),
 • do Naczelnej Rady Lekarskiej (rozwiązania MZ w sprawie kolejek).

Stanowiska:

 • w sprawie systemu szkolenia specjalizacyjnego,
 • w sprawie poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
 • w sprawie sytuacji na Ukrainie.

Relacja na żywo z trzeciego dnia XII Krajowego Zjazdu Lekarzy (22 marca)

Relacja na żywo z drugiego dnia XII Krajowego Zjazdu Lekarzy (21 marca)

Relacja na żywo z pierwszego dnia XII Krajowego Zjazdu Lekarzy (20 marca)

Lista nowych władz Naczelnej Izby Lekarskiej