14 lipca 2024

Zawód fizjoterapeuty: projekt ustawy do kosza?

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz wystosował do ministra zdrowia Mariana Zembali pismo z prośbą, aby w związku z licznymi wątpliwościami i kontrowersjami, które pojawiły się w toku prac parlamentarnych nad poselskim projektem ustawy o zawodzie fizjoterapeuty oraz o zmianie innych ustaw, wstrzymać nad nim prace. 

Foto: Krzysztof Białoskórski

Niezależnie od apelu skierowanego do ministra zdrowia, warto przypomnieć stanowisko Prezydium NRL w tej sprawie (poniżej cytujemy je w całości).

Stanowisko Nr 35/15/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie poprawek zgłoszonych przez Ministerstwo Zdrowia do poselskiego projektu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty oraz o zmianie innych ustaw (druk sejmowy 3001).

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wyraża zdecydowany sprzeciw wobec sposobu i trybu prac nad poselskim projektem ustawy o zawodzie fizjoterapeuty oraz o zmianie innych ustaw (druk sejmowy nr 3001).

Liczba i treść poprawek zgłoszonych do projektu ustawy w dniu 3 lipca 2015 r. na posiedzeniu Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 3001) przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia pana Igora Radziewicza-Winnickiego – bez kontrasygnaty Ministra Zdrowia – wskazują, że projekt jest wybitnie niedopracowany i niegotowy do tego, aby być przedmiotem prac legislacyjnych w Sejmie RP.

Szczególnie istotne jest dopuszczenie do udziału w pracach nad projektem organizacji lekarzy specjalistów w dziedzinie rehabilitacji medycznej.

Natomiast zaopiniowanie poprawek Ministerstwa Zdrowia w krótkim czasie, jaki pozostał do następnego posiedzenie Podkomisji (wyznaczonego na dzień 14 lipca br.), uniemożliwia rzetelne zapoznanie się z nim członkom organów samorządu lekarskiego i zgłoszenie ewentualnych uwag.

Biorąc pod uwagę istotność projektowanej materii dla systemu ochrony zdrowia, niezrozumiały jest pośpiech w jakim odbywają się prace nad tym projektem. Wątpliwości budzi także fakt, że przewodniczącym Podkomisji został przedstawiciel wnioskodawców.

Natomiast odnosząc się do treści poprawek przedstawionych przez Ministerstwo Zdrowia, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podtrzymuje swoje stanowisko nr 6/15/P-VII z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie poselskiego projektu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 3001), przesłanego w dniu 30 stycznia 2015 r. na ręce Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu Pana Adama Podgórskiego.

Szczególnie krytycznie należy się odnieść do uznania zawodu fizjoterapeuty za samodzielny zawód medyczny (pkt 1 poprawek dotyczący art. 2 projektu ustawy). Proponowane rozwiązania prowadzą do wyeliminowania nadzoru lekarzy specjalistów w procesie rehabilitacji pacjenta, co w ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, zagraża jakości świadczeń tego rodzaju oraz bezpieczeństwu pacjentów.

Świadczenia fizjoterapeutyczne są elementem procesu rehabilitacji, a fizjoterapeuta wykonuje jedynie niektóre świadczenia obok świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji realizowanych przez inne osoby, przede wszystkim przez lekarzy specjalistów w dziedzinie rehabilitacji medycznej.

Aktualny program kształcenia fizjoterapeutów i zakres zdobywanej przez nich wiedzy nie są wystarczające do uznania, że fizjoterapeuci mogą w pełni samodzielnie kwalifikować i planować zabiegi fizjoterapeutyczne, wydawać opinie i orzeczenia, zlecać wyroby medyczne, sprawować nadzór nad udzielaniem świadczeń zdrowotnych (pkt 3 poprawek dotyczący art. 3 projektu ustawy).

Wątpliwe wydaje się także rozwiązanie polegające na możliwości odmowy wykonania świadczenia fizjoterapeutycznego zleconego bez lekarza bez poinformowania go o tym (pkt 6 poprawek dotyczący art. 7 ust. 2 projektu ustawy). W przepisie nie przewidziano nawet obowiązku fizjoterapeuty poinformowania pacjenta o podjętych zmianach lub wskazania przyczyn odmowy wykonania zabiegu zleconego przez lekarza.

W związku z powyższym Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wnosi o zaprzestanie dalszych prac nad przedmiotowym projektem ustawy.


Dlaczego resort zdrowia dąży do uregulowania zasady wykonywania zawodów medycznych (w tym zawodu fizjoterapeuty)? Jakie powinny być kompetencje zawodów medycznych? Odpowiedź na te pytania znajdziesz tutaj.