18 lipca 2024

Zmiana warunków kontraktu medycznego

Tzw. kontrakt medyczny jest umową nazwaną, pozakodeksową, uregulowaną w art. 27 ustawy o działalności Leczniczej (ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711).

Foto: pixabay.com

Przepis ten ustanawia ograniczenia tzw. swobody umów poprzez wprowadzenie sankcji nieważności postanowień zawartej umowy w przypadku wprowadzenia do niej zmian niekorzystnych dla udzielającego zamówienia.

Za taką zmianę uważa się zmianę, przy której uwzględnieniu zachodziłaby konieczność zmiany treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru przyjmującego zamówienie, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Sytuacja, w której konieczność zmian (nawet niekorzystnych dla udzielającego zamówienie) wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, stanowi zatem wyjątek, ale jest możliwa. Gdyby takie okoliczności zaistniały, to w praktyce powinny one znaleźć odzwierciedlenie w treści aneksu zmieniającego umowę.

Beata Wierzchowska, radca prawny NIL