15 czerwca 2024

Będą zmiany w definicji świadczenia w SOR

Stanowisko Nr 62/15/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 2 października 2015 r. w sprawie projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne, zamieszczonego na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 17 września 2015 r., z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie postulowanych przez Naczelną Radę Lekarską zmian w definicji świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz analogicznych zmian w definicji świadczenia w szpitalnej izbie przyjęć w części, w jakiej wyłączone z ich zakresu zostały świadczenia, które ze względu na stan zdrowia świadczeniobiorcy wymagają niezwłocznego podjęcia czynności związanych z diagnostyką i leczeniem i nie mogą być zrealizowane w tym czasie przez świadczeniodawców udzielających świadczeń w innych rodzajach.

W ocenie Prezydium NRL proponowana zmiana zmierza do przywrócenia szpitalnym oddziałom ratunkowym ich właściwej roli w systemie ratownictwa medycznego. Ponadto Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zgłasza następujące uwagi do przedstawionego projektu rozporządzenia:

1) do zmienianego załącznika nr 5c – warunki organizacyjne i kadrowe w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR):

a) w części „Warunki organizacyjne” pkt 5 powinien otrzymać brzmienie:

„5) możliwość realizacji tlenoterapii w komorze hiperbarycznej typu „mono-place””,

b) w części „Warunki kadrowe”:

– pkt 1 należy zmienić w taki sposób, aby punktowana była obsada lekarska pod względem liczby lekarzy systemu przebywających jednocześnie w oddziale oraz kwalifikacji lekarzy przebywających stale w oddziale, jednak nie ograniczając ich jedynie do specjalistów medycyny ratunkowej, a dopuszczając również lekarzy posiadających inne specjalizacje lekarskie, szczególnie chirurgii ogólnej, ortopedii etc.

W chwili obecnej obserwuje się ogromny deficyt lekarzy posiadających specjalizację medycyny ratunkowej, stąd pozostawienie przepisów w proponowanym kształcie w zasadzie uniemożliwia spełnienie stawianych w nich warunków.

– w pkt 2 lit. a i b powinny otrzymać brzmienie:

„a) lekarza specjalisty w dziedzinie okulistyki albo lekarza z I stopniem specjalizacji w okulistyce z doświadczeniem albo lekarza w trakcie specjalizacji z okulistyki przez 24 godziny dla zabezpieczenia potrzeb w zakresie świadczeń z zakresu okulistyki,

b) lekarza specjalisty w dziedzinie laryngologii lub otolaryngologii lub otorynolaryngologii albo lekarza z I stopniem specjalizacji w laryngologii albo lekarza w trakcie specjalizacji z doświadczeniem przez 24 godziny dla zabezpieczenia potrzeb w zakresie świadczeń z zakresu laryngologii,”,

– w pkt 3 lit. c powinna otrzymać brzmienie:

„c) przez co najmniej dwie pielęgniarki i co najmniej jednego licencjonowanego ratownika medycznego – jednoczasowo.”.


Więcej o codziennym funkcjonowaniu szpitalnych oddziałów ratunkowych piszemy tutaj.