13 czerwca 2024

Przepisy o rezydenturach: od stycznia zmiany

W dniu 5 grudnia 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Regulacja ta zakłada m.in. wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty dotyczących sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego w ramach rezydentury.

Foto: Krzysztof Białoskórski

Zgodnie z ww. aktem prawnym:

  • szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury może odbywać wyłącznie lekarz nieposiadający I lub II stopnia specjalizacji lub tytułu specjalisty;
  • lekarz nie będzie mógł złożyć ponownie wniosku o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydentury, jeżeli uzyskał potwierdzenie realizacji programu;
  • lekarz, który został zakwalifikowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydentury, nie będzie mógł złożyć ponownego wniosku o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydentury, chyba że posiada orzeczenie lekarskie o istnieniu przeciwwskazań do kontynuowania specjalizacji w dotychczasowej dziedzinie. Po uzyskaniu orzeczenia lekarskiego lekarz będzie mógł ponownie ubiegać się o rezydenturę, ale nie więcej niż jeden raz;
  • niewykorzystane miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą, przyznane na dane postępowanie kwalifikacyjne dla danego województwa w danej dziedzinie medycyny, minister właściwy do spraw zdrowia, a nie – jak dotychczas – wojewoda, będzie mógł dodatkowo przyznać lekarzom, którzy brali udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na te miejsca szkoleniowe i zajęli kolejne najwyższe miejsca na liście rankingowej.

Zgodnie z art. 40 ww. ustawy, jej przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2015 r. Projekt ww. ustawy na etapie prac rządowych nie był konsultowany ze środowiskiem lekarzy i lekarzy dentystów.

Na posiedzeniach w dniu 7 i 21 listopada 2014 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło w przedmiotowej sprawie stanowiska nr 53/14/P-VII i nr 57/14/P-VII, w których postulowano skreślenie z projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej przepisów nowelizujących ustawę z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, jako wykraczających poza materię tej ustawy oraz co do których nie dopełniono ustawowego obowiązku konsultacji z samorządem lekarskim.

Stanowiska te były przekazane do Sejmu i Senatu RP i prezentowane przez przedstawicieli NRL, którzy brali aktywny udział w posiedzeniach sejmowej (zobacz więcej) i senackiej Komisji Finansów Publicznych (zobacz więcej), podczas których rozpatrywano projekt ww. ustawy.

Anna Miszczak
radca prawny
Naczelna Izba Lekarska


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesujesz się prawem medycznym, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej” (zobacz więcej). Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.