23 maja 2024

Zmiany we wzorach świadectw złożenia LEK/LDEK

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz wystosował do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła pismo dotyczące zmian we wzorach świadectw złożenia egzaminów LEK i LDEK. Czy młodych adeptów medycyny wkrótce czekają zmiany?

Foto: pixabay.com

„Zwracam się z prośbą o zmianę wzorów świadectw złożenia Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego stanowiących załączniki nr 6 i 7 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (Dz.U. z 2012 r. poz. 903 z późn. zm.) w taki sposób, aby wskazywały, w jakim języku składany był egzamin i czy osoba przystępująca do egzaminu uzyskała wynik pozytywny.

Obecnie obowiązujący wzór świadectwa potwierdza jedynie fakt przystąpienia do Lekarskiego Egzaminu Końcowego lub Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego i wskazuje osiągnięty wynik. Treść wydawanego przez Centrum Egzaminów Medycznych zaświadczenia nie określa, w jakim języku dana osoba zdawała LEK czy LDEK.

Tymczasem informacja o tym, w jakim języku egzamin był składany ma – w świetle obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego (M.P. 2017 r. poz. 84) – znaczenie dla określenia, czy dana osoba jest zwolniona z obowiązku zdawania egzaminu z języka polskiego w Naczelnej Izbie Lekarskiej.

Na najbliższe postępowanie kwalifikacyjne na specjalizacje lekarskie (wiosna 2017 r.) przyznano 1856 rezydentur (w tym 915 w dziedzinach priorytetowych). Odpowiedź na pytanie, jakimi kryteriami kierował się minister zdrowia, tutaj.

Zgodnie z tym obwieszczeniem pozytywny wynik egzaminu LEK i LDEK składanego w języku polskim jest potwierdzeniem dostatecznej znajomości języka polskiego, która zwalnia od obowiązku zdawania egzaminu z języka polskiego organizowanego przez Naczelną Radę Lekarską.

W rezultacie osoba, która na podstawie obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2017 r. chce skorzystać ze zwolnienia z egzaminu z języka polskiego, będzie musiała przedłożyć we właściwej okręgowej izbie lekarskiej nie tylko świadectwo złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu LEK lub LDEK, ale także będzie musiała uzyskać odrębne zaświadczenie wydawane przez Centrum Egzaminów Medycznych potwierdzające, że egzamin LEK lub LDEK był składany w języku polskim.

W ocenie Naczelnej Izby Lekarskiej konieczność wydawania niektórym zdającym egzaminy dwóch zaświadczeń, które dopiero łącznie będą dawały prawo do zwolnienia z egzaminu z języka polskiego jest niepotrzebnym utrudnieniem zarówno dla lekarzy, który ten egzamin zdali, jak i dla samego Centrum Egzaminów Medycznych.

Na najbliższe postępowanie kwalifikacyjne na specjalizacje lekarskie (wiosna 2017 r.) przyznano 1856 rezydentur (w tym 915 w dziedzinach priorytetowych). Odpowiedź na pytanie, jakimi kryteriami kierował się minister zdrowia, tutaj.

Uważam, że celowe jest zamieszczenie w jednym zaświadczeniu obu tych informacji, które są istotne dla osób ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza lub prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty lekarza bez konieczności zdawania egzaminu z języka polskiego. Za zasadny uważam również postulat wprowadzenia do treści zaświadczenia o wyniku egzaminu LEK i LDEK informacji, czy osoba egzaminowana uzyskała wynik pozytywny.

Zaświadczenie o wyniku uzyskanym na egzaminie powinno wskazywać, czy egzamin zakończył się wynikiem pozytywnym, czy negatywnym. Sama informacja o uzyskanej liczbie punktów czy procencie prawidłowych odpowiedzi wydaje się niewystarczająca.

Informacja, jaki procent poprawnych odpowiedzi daje pozytywny wynik egzaminu LEK i LDEK jest wprawdzie zawarta w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ale nie ma potrzeby aby za każdym razem sięgać do przepisów ustawy, aby potwierdzić, czy dana osoba złożyła egzamin LEK i LDEK z wynikiem pozytywnym. Informacja ta powinna być zawarta w samym zaświadczeniu potwierdzającym wynik osoby egzaminowanej.

Na najbliższe postępowanie kwalifikacyjne na specjalizacje lekarskie (wiosna 2017 r.) przyznano 1856 rezydentur (w tym 915 w dziedzinach priorytetowych). Odpowiedź na pytanie, jakimi kryteriami kierował się minister zdrowia, tutaj.

Zamieszczenie informacji o tym, czy egzamin LEK, LDEK był złożony z wynikiem pozytywnym wydaje się szczególnie istotne dla osób, które będą chciały się wylegitymować zdanym egzaminem LEK lub LDEK poza granicami Polski. Wprowadzenie do treści zaświadczenia jednoznacznej informacji o złożeniu egzaminu LEK i LDEK z wynikiem pozytywnym lub negatywnym może znacznie ułatwić posługiwanie się tym zaświadczeniem poza granicami kraju.

Władze innych krajów unijnych mogą nie mieć łatwego dostępu do informacji, jaki procent pozytywnych odpowiedzi na egzaminie LEK i LDEK daje pozytywny wynik egzaminu. Przekazując powyższe uwagi informuję, że kwestie tę omawiałem także z Dyrektorem Centrum Egzaminów Medycznych, który potwierdził, iż w chwili obecnej zaświadczenia wydawane przez CEM nie zawierają informacji ani o języku, w jakim zdawano egzamin, ani o pozytywnym bądź negatywnym wyniku egzaminu.

Wprowadzenie postulowanych zmian powinno znacznie ułatwić młodym lekarzom i lekarzom dentystom ubieganie się o przyznanie prawa wykonywania zawodu w Polsce bądź o uznanie w innych państwach kwalifikacji zawodowych uzyskanych w Polsce.”.