Skrining samorządu lekarskiego (luty-marzec 2022)

25 lutego, tuż po wybuchu wojny w Ukrainie, Prezydium NRL oraz Konwent Prezesów ORL podjęli wspólne stanowisko, wyrażając solidarność z mieszkańcami tego kraju oraz potępiając atak militarny ze strony Rosji.

Jedna z karetek zakupionych przez FLL dla Ukrainy. Foto: M. Janikowski

W związku z napływem do Polski ogromnej liczby uchodźców z Ukrainy, 10 marca PNRL oraz prezesi ORL zaapelowali do ministra zdrowia o powołanie zespołu ekspertów do identyfikacji obszarów potencjalnie podwyższonego ryzyka zdrowotnego, deklarując chęć aktywnego włączenia się w jego prace.

W apelu podkreślono, że potencjalne ryzyka epidemiczne oraz odmienne potrzeby zdrowotne populacji ukraińskiej powinny być szybko zidentyfikowane, aby możliwe było nie tylko sprawne zapewnienie opieki medycznej pacjentom, ale przede wszystkim podjęcie właściwych działań zapobiegawczych (np. badania przesiewowe).

Mimo gotowości do współpracy, w nowo powołanym przez ministra zdrowia Zespole ds. pomocy medycznej dla Ukrainy zabrakło przedstawicieli samorządu lekarskiego, jak i pozostałych samorządów zawodów medycznych. Wobec tego, prezes NRL podjął decyzję o utworzeniu przy NRL zespołu, który będzie przekazywał na bieżąco swoje rekomendacje w zakresie.

Lekarze Lekarzom

27 lutego zwołano nadzwyczajne posiedzenie PNRL, w czasie którego omówiono sytuację spowodowaną konfliktem zbrojnym w Ukrainie. Postanowiono o przeznaczeniu środków finansowych na doraźną pomoc dla lekarzy i lekarzy dentystów oraz ich rodzin z Ukrainy oraz powołano specjalny zespół, który będzie koordynować wszystkie działania NIL w zakresie pomocy w kryzysie humanitarnym.

Podjęto także decyzję o uruchomieniu infolinii pod numerem + 48 22 11 20 700, dedykowanej pomocy i wsparciu dla lekarzy i lekarzy dentystów z Ukrainy oraz ich rodzin. Infolinia jest całodobowa i prowadzona w języku polskim oraz ukraińskim.

O pomoc można także zwrócić się, pisząc na e-mail: pomocNIL@hipokrates.org. Fundacja Lekarze Lekarzom również zaangażowała się w działania pomocowe. Zakupiła m.in. karetki i materiały medyczne dla ukraińskich szpitali. Pierwsze transporty już dotarły do Lwowa. Chętnych do wsparcia FLL zapraszamy do kontaktu: tel. 22 559 13 22, e-mail: fundacja@hipokrates.org.

lekarzedlaukrainy.pl

Student informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i pracownik Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ Witold Wydmański stworzył platformę, która łączy lekarzy z potrzebującymi pomocy uchodźcami z Ukrainy. Ma ona ułatwić uciekającym przed wojną wyszukiwanie specjalisty i umawianie się na wizytę lekarską.

NIL zaangażowała się w ten projekt, m.in. promując go oraz zgłaszając trudności z tłumaczeniem dokumentacji medycznej z języka ukraińskiego na język polski, dzięki czemu na platformie dodano funkcję wyszukiwania tłumaczy.

Kursy językowe

W związku z wojną w Ukrainie i ogromną falą uchodźców przybywających do Polski, Ośrodek Doskonalenia Zawodowego NIL rozpoczął organizację kursów nauki podstaw języka ukraińskiego, a zainteresowanych zaprasza do zgłoszeń na adres: odz@hipokrates.org z dopiskiem „zapisy na naukę języka ukraińskiego”.

Ponadto, nie czekając na ruch organów publicznych odnośnie pomocy lekarzom i lekarzom dentystom z Ukrainy i ich rodzinom (decyzja o tym, że kursy będą organizowanie przez CMKP, zapadła po podjęciu inicjatywy przez samorząd lekarski), ODZ NIL zorganizuje intensywne kursy z języka polskiego w dwóch grupach: z podstaw (także dla najbliższych członków rodzin lekarzy i lekarzy dentystów z Ukrainy) oraz języka medycznego na potrzeby nostryfikacji dyplomu.

Na stronie NIL są również dostępne słowniki polsko-ukraińskie z najczęściej używanymi w komunikacji lekarza z pacjentem zwrotami i słowami oraz karta wywiadu lekarskiego w języku ukraińskim.

Apele o solidarność

Na początku marca prezes NRL zwrócił się z apelem do uczelni medycznych, medycznych towarzystw naukowych, instytutów badawczych, Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiej Akademii Umiejętności o zawieszenie współpracy z instytucjami rosyjskimi, a także powstrzymanie się od nawiązywania nowych kontaktów na polu naukowym.

W apelu wskazano, że celem takiego działania nie jest zemsta na społeczeństwie rosyjskim, lecz niezgoda na agresję w stosunkach międzynarodowych oraz na naruszanie podstawowych praw i wolności przynależnych każdemu człowiekowi.

Prezes NRL zwrócił się także do prezesów organizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych na Białorusi i w Rosji, będących członkami Światowego Stowarzyszenia Lekarskiego i Światowej Federacji Dentystycznej, wzywając do wypowiedzenia się przeciw wojnie i użyciu siły zbrojnej, śmierci i cierpieniu zarówno żołnierzy, jak i ludności cywilnej w Ukrainie.

NRL do MZ w związku z falą uchodźców

Na ostatnim posiedzeniu w obecnym składzie, NRL zwróciła się do ministra zdrowia o podjęcie natychmiastowych decyzji umożliwiających zgodne z prawem działanie punktów pomocy medycznej tworzonych przez samorządy i inne instytucje niosące pomoc uchodźcom oraz organizację gabinetów lekarskich zlokalizowanych w miejscach największych skupisk uchodźców.

Rada uważa też za konieczne rozszerzenie kompetencji przyszpitalnych poradni pediatrycznych i internistycznych o możliwość leczenia uchodźców i ich dzieci (dotychczas mogły udzielać świadczeń wyłącznie w ramach kontroli po pobycie w szpitalu).

Samorząd lekarski ponadto domaga się natychmiastowego przyznania pracownikom medycznym z Ukrainy uprawnień opiekuna medycznego, co pozwoli na zatrudnienie ich jako pracowników medycznych w polskich placówkach ochrony zdrowia do momentu uzyskania przez nich uprawnień zawodowych, oraz pilnego rozwiązania problemu prowadzenia dokumentacji medycznej przez osoby nieznające języka polskiego, które uzyskały zgodę na wykonywanie zawodu na terenie Polski.

NRL podkreśla, że w obecnej sytuacji we wskazanych powyżej obszarach nie ma czasu na powoływanie kolejnych zespołów, problemy te wymagają natychmiastowego rozwiązania przez szefa resortu.

Uwagi NRL do specustawy uchodźczej

NRL w stanowisku z 11 marca w sprawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wskazuje, że ustawodawca nie uregulował w sposób kompleksowy, przemyślany i racjonalny kwestii udzielania świadczeń zdrowotnych w Polsce przez lekarzy i lekarzy dentystów, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe poza obszarem UE, w szczególności w Ukrainie.

W ocenie NRL kompetencje lekarzy i lekarzy dentystów z Ukrainy są cenne dla zapewnienia opieki medycznej ich rodakom przebywającym w naszym kraju oraz ewentualnie innym osobom, które porozumiewają się językiem ukraińskim lub rosyjskim. Przyznanie jednak tym medykom uprawnień zawodowych pozwalających na objęcie opieką pacjentów polskich powinno wiązać się z odpowiednią znajomością języka polskiego.

Sytuacja w Ukrainie, a także potrzeby zdrowotne uchodźców z tego kraju, uzasadniają wg NRL wprowadzenie szczególnych rozwiązań prawnych, ale nie uzasadniają obniżenia poziomu bezpieczeństwa udzielania świadczeń zdrowotnych polskim pacjentom.

Pożegnanie NRL VIII kadencji

11 marca w Toruniu odbyło się ostatnie posiedzenie NRL VIII kadencji w obecnym składzie. Prezes Matyja, dziękując za zaangażowanie i wsparcie, podkreślał, że niezależnie od wyborów, stanowiska i ambicji, wszyscy członkowie samorządu muszą jeszcze bardziej się starać, angażować i strzec wartości samorządu.

Dwa lata od pacjenta „0”

7 marca 2020 r. zidentyfikowano w Polsce „pacjenta zero” zakażonego wirusem SARS-CoV-2. W komentarzu do tej rocznicy prezes NRL podkreślił, że pandemia nie skończyła się, a do problemów, jakie sprowadziła na już niewydolny system ochrony zdrowia, dołączą wyzwania wynikające z napływu uchodźców z objętej wojną Ukrainy.

W imieniu samorządu zaapelował do osób odpowiedzialnych za ochronę zdrowia w naszym kraju o wyciągnięcie wniosków z kryzysu, jakiego przez ten czas doświadczyliśmy, aby nie zmarnować tej lekcji w walce o zdrowie i życie ludzi.

Alicja Szczypczyk, Dział Mediów i Komunikacji NIL

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.